N̴g̴h̴i̴ p̴h̴ạm̴ s̴át̴ h̴ại̴ n̴ữ l̴a̴o̴ c̴ôn̴g̴ c̴ó t̴i̴ền̴ s̴ử b̴ện̴h̴ t̴âm̴ t̴h̴ần̴

(N̴L̴ĐO̴)- Q̴u̴a̴ đi̴ều̴ t̴r̴a̴ b̴a̴n̴ đầu̴, C̴ôn̴g̴ a̴n̴ q̴u̴ận̴ C̴ầu̴ G̴i̴ấy̴ (H̴à N̴ội̴) x̴ác̴ địn̴h̴ L̴ê N̴h̴ư T̴o̴àn̴ c̴ó t̴i̴ền̴ s̴ử b̴ện̴h̴ t̴âm̴ t̴h̴ần̴, k̴h̴ôn̴g̴ n̴g̴h̴ề n̴g̴h̴i̴ệp̴ đã r̴a̴ t̴a̴y̴ … Read More

error: No Copy !!