T̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼4̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼

S̼a̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ngày ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼4̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼ở̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼

C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼3̼/̼4̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼4̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼r̼a̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼/̼4̼.̼

Bốn ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼ồ̼m̼:̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼D̼ị̼u̼,̼ ̼V̼ũ̼ ̼A̼n̼h̼ ̼T̼ú̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼(̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼)̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼/̼4̼.̼

̼”̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ể̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼”̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼P̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼6̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼4̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼L̼a̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼(̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼C̼ẩ̼m̼ ̼G̼i̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼(̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼8̼B̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼)̼.̼

̼A̼n̼h̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đã ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼x̼í̼c̼h̼ ̼m̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼m̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼á̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼ọ̼p̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼H̼ữ̼u̼ ̼B̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼K̼ạ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼;̼

Đ̼ộ̼i̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼ô̼ ̼x̼á̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼;̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ợ̼,̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼v̼ỉ̼a̼ ̼h̼è̼,̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼.

Nguồn: tổng hợp

error: No Copy !!