C̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼ ̼n̼é̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼/̼3̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼“̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼“̼G̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼.̼

̼̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼)̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼e̼m̼ ̼b̼á̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼x̼à̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼“̼T̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼ắ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼”̼.̼

̼̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ư̼ ̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼.̼
̼̼
Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼5̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼1̼-̼3̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼B̼K̼S̼ ̼9̼3̼F̼9̼-̼0̼5̼8̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼(̼4̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼)̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼5̼.̼0̼0̼0̼đ̼.̼

̼̼C̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼c̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼c̼ắ̼m̼ ̼n̼h̼a̼n̼g̼.̼

̼̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼é̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼i̼.̼

̼̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼A̼.̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼
̼̼
H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼â̼n̼ ̼L̼ậ̼p̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼

T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼.̼

̼̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼2̼/̼3̼,̼ H̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼A̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ê̼n̼ ̼l̼a̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼d̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼l̼á̼i̼ ̼x̼e̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ô̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼.̼

K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼X̼o̼à̼i̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼x̼e̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼b̼ỏ̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ộ̼.̼

̼̼D̼o̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼,̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼7̼ ̼(̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼)̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

error: No Copy !!