‘̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼á̼ɴ̼ʜ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼’̼ ̼ ̼

(̼P̼L̼O̼)̼-̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼ ̼m̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼á̼ɴ̼ʜ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼

̼̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼B̼ộ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼3̼3̼ ̼v̼ụ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼9̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼3̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼

̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼
̼
T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼,̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼U̼Y̼Ê̼N̼ ̼T̼R̼A̼N̼G̼

 

̼̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼s̼ỹ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼o̼ ̼s̼á̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼9̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼.̼


̼̼“̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼ỏ̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ấ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼”̼ ̼–̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼

̼̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼

̼̼“̼X̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼i̼ ̼s̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼;̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼…̼”̼ ̼–̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ả̼o̼ ̼s̼á̼ᴛ̼ ̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼̼C̼ò̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼/̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼/̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼,̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼e̼m̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼x̼e̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼p̼h̼é̼p̼.̼


L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ạ̼ᴍ̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼U̼Y̼Ê̼N̼ ̼T̼R̼A̼N̼G̼

̼̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼C̼S̼G̼T̼,̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼ᴛ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼à̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼ᴛ̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼(̼v̼í̼ ̼d̼ụ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ố̼i̼,̼ ̼1̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ố̼ɴ̼ɢ̼ ̼đ̼ố̼i̼)̼.̼

T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼p̼ ̼v̼ụ̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼T̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼“̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼”̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼b̼i̼ế̼n̼,̼ ̼C̼ụ̼c̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼u̼a̼,̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼b̼a̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ấ̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ụ̼ ̼v̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼.̼
̼̼“̼D̼ứ̼t̼ ̼k̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ụ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼g̼a̼y̼”̼ ̼–̼ ̼v̼ị̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ý̼ ̼b̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ạ̼ᴍ̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ạ̼ᴍ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼.̼

̼̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼p̼l̼o̼.̼v̼n̼/̼

̼

error: No Copy !!