H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”tr̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼” ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ê̼u̼ ̼r̼i̼ế̼u̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼ở̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼a̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼.̼

̼T̼Q̼:̼ ̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ .

̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ú̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ả̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼ờ̼ ̼T̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼H̼i̼ể̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼a̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼6̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼s̼á̼n̼g̼.

̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼i̼ể̼u̼ ̼h̼é̼t̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼.̼

H̼a̼i̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.

̼K̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼.̼

H̼ọ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ổ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼c̼h̼ó̼.

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ô̼i̼ ̼s̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼.̼

C̼h̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼v̼â̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.

̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼Q̼u̼ý̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼ẹ̼p̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼.

̼L̼ú̼c̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ả̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼0̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼.̼

C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼m̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼W̼e̼i̼b̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼d̼ữ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼.̼

M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼m̼a̼i̼m̼i̼a̼i̼x̼i̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼Đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼;̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ả̼”̼.

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼.̼

D̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ẻ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼a̼”̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼r̼ộ̼m̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼h̼ơ̼n̼”̼.

Một số bình luận của CĐM Việt:

Ảnh chụp màn hình

Một số bình luận của CĐM Việt:

Ảnh chụp màn hình

Một số bình luận của CĐM Việt:

Ảnh chụp màn hình

Một số bình luận của CĐM Việt:

Ảnh chụp màn hình

Một số bình luận của CĐM Việt:

Ảnh chụp màn hình

error: No Copy !!