B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼é̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼: Ng̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ chứ

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼é̼o̼.̼.̼.̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼ó̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼é̼o̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Y̼ế̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼̼

T̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼g̼á̼y̼.̼gáy.

Bà ̼n̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼l̼à̼ ̼L̼ê̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼(̼4̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼Y̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼

K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼.

C̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼d̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼

T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼u̼y̼ế̼t̼ ̼ố̼m̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼ô̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼t̼h̼a̼y̼.̼

B̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼Y̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼M̼a̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼a̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼

Q̼u̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼ư̼n̼g̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼o̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼.̼

̼H̼ọ̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼á̼m̼.̼ ̼

C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼ ̼7̼ ̼d̼o̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼M̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼é̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼â̼m̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼

C̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼Y̼.̼)̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼.̼ ̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼B̼ạ̼c̼h̼ ̼M̼a̼i̼ ̼(̼H̼à̼ ̼N̼ộ̼i̼)̼.̼̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼

̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼â̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼B̼à̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼.̼ ̼

C̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼”̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼s̼a̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼Y̼.̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼T̼u̼ấ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼.̼̼

T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼-̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼T̼â̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼N̼g̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼Y̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.

error: No Copy !!