Nhóm học sinh đuối nước khi tắm biển, thanh niên 20 tuổi lao ra cứu sống được 3 người

Đ̼a̼n̼g đ̼i̼ d̼ạ̼o̼ b̼ờ̼ b̼i̼ể̼n̼,̼ p̼h̼á̼t̼ h̼i̼ệ̼n̼ n̼h̼ó̼m̼ h̼ọ̼c̼ s̼i̼n̼h̼ b̼ị̼ đ̼u̼ố̼i̼ n̼ư̼ớ̼c̼,̼ T̼r̼ò̼n̼ l̼ậ̼p̼ t̼ứ̼c̼ b̼ơ̼i̼ r̼a̼ c̼ứ̼u̼ s̼ố̼n̼g đ̼ư̼ợ̼c̼ 3̼ t̼h̼i̼ế̼u̼ n̼i̼ê̼n̼,̼ 1̼ n̼ạ̼n̼ n̼h̼â̼n̼ c̼ò̼n̼ l̼ạ̼i̼ k̼h̼ô̼n̼g …

Read More