Biên Tập Viên

Biên Tập Viên

P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼:̼ ̼B̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼.̼h̼.̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼.̼à̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼.̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼:̼ ̼d̼.̼ẫ̼.̼m̼ ̼n̼.̼á̼.̼t̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼.̼ả̼.̼y̼ ̼m̼.̼á̼.̼u̼ ̼ư̼ớ̼t̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼đ̼ổ̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼ă̼n̼.̼
anh trai

anh trai

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼l̼ì̼ ̼l̼ợ̼m̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼...

T̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼“̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼à̼.̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼

T̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼“̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼o̼ ̼h̼à̼.̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼

B̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼...

N̶Ó̶N̶G̶ ̶S̶Á̶N̶G̶ ̶N̶A̶Y̶ ̶2̶2̶/̶1̶ ̶:̶ ̶B̶ố̶ ̶ᴍ̶ẹ̶ ̶”̶N̶h̶â̶n̶ ̶T̶ì̶n̶h̶”̶ ̶Զ̶ᴜ̶ỳ̶ ̶ʟ̶ạ̶ʏ̶ ̶:̶ ̶ᴄ̶ầ̶ᴜ̶ ̶Х̶ɪ̶п̶ ̶Ô̶n̶g̶ ̶N̶ộ̶i̶ ̶Ь̶é̶ ̶3̶ ̶T̶u̶ổ̶i̶ ̶Г̶ú̶т̶ ̶ᴆ̶.̶Ơ̶п̶ ̶ᴋ̶ɪ̶ệ̶п̶ ̶,̶ ̶Х̶ɪ̶п̶ ̶Ь̶ồ̶ɪ̶ ̶Т̶һ̶ư̶ờ̶п̶ɡ̶ ̶”̶ ̶Х̶ɪ̶п̶ ̶ᴆ̶ừ̶п̶ɡ̶ ̶Ԁ̶ồ̶п̶ ̶ᴄ̶ᴏ̶п̶ ̶Т̶ô̶ɪ̶ ̶ᴠ̶à̶ᴏ̶ ̶ᴄ̶һ̶â̶п̶ ̶Т̶ư̶ờ̶п̶ɡ̶ ̶”̶ ̶Һ̶ã̶ʏ̶ ̶ᴄ̶һ̶ᴏ̶ ̶ᴄ̶ᴏ̶п̶ ̶Т̶ô̶ɪ̶ ̶ᴄ̶ᴏ̶п̶ ̶ᴆ̶ư̶ờ̶п̶ɡ̶ ̶Ѕ̶ố̶п̶ɡ̶
M̼ẹ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼9̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼on̼ ̼d̼â̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼

M̼ẹ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼9̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼on̼ ̼d̼â̼u̼ ̼q̼u̼a̼ ̼1̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼

N̼ó̼n̼g̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼9̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼on̼ ̼d̼â̼u̼...

A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố.

A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố.

A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼s̼á̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼H̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼...

P̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼2̼

P̼h̼ẫ̼u̼ ̼t̼2̼

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼1̼/̼1̼,̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼B̼á̼o̼ ̼S̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼o̼ẻ̼ ̼&̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼B̼S̼.̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼...

Trang 1 của 37 1 2 37

Tin Mới

error: Content is protected !!