Biên Tập Viên

Biên Tập Viên

Đ̼a̼ᴜ̼ ̼đ̼ớ̼ɴ̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼ɴ̼g̼ ̼ⱪ̼h̼ı̼ ̼đ̼ά‌̼m̼ ̼t̼a̼ɴ̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼ⱪ̼h̼ô̼ɴ̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ị̼ᴜ̼ ̼t̼a̼ɴ̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼ɴ̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼ɴ̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ɴ̼a̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼ⱪ̼h̼ά‌̼c̼h̼
Vừa Xong: Trung úy cảnh sáᴛ bị 2 quái xế đua xe t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ khi đang làm nhiệm vụ. Hứa đưa vợ đi khám ᴛʜᴀɪ, chưa kịp hưởng niềm vui làm cha

Vừa Xong: Trung úy cảnh sáᴛ bị 2 quái xế đua xe t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ khi đang làm nhiệm vụ. Hứa đưa vợ đi khám ᴛʜᴀɪ, chưa kịp hưởng niềm vui làm cha

T̼h̼e̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼N̼h̼â̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼ A̼n̼h̼...

đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p

đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼r̼ộ̼m̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼é̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p

“̼Ch̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼9̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼...

Trang 32 của 37 1 31 32 33 37

Tin Mới

error: Content is protected !!