̼C̼.̼o̼n̼ ̼r̼.̼ể̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼m̼.̼ẹ̼ ̼v̼.̼ợ̼ ̼q̼.̼u̼ỳ̼,̼ ̼x̼.̼e̼m̼ ̼c̼l̼.̼i̼p̼ ̼l̼.̼à̼m̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼c̼.̼ủ̼a̼ ̼m̼.̼ì̼n̼h̼ ̼v̼.̼ớ̼i̼ ̼b̼.̼ồ̼

T̼r̼.̼ú̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼ ̼b̼ã̼o̼ ̼đ̼.̼ò̼n̼,̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼...

Read more

Đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼.ằ̼m̼ ̼n̼g̼.ủ̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼.̼a̼o̼ ̼t̼h̼ẳ̼.n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼.a̼u̼ ̼đ̼.ớ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼r̼a̼ ̼đ̼i̼”̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼

V̼.ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼.ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼2̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼.̼ị̼p̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼...

Read more

Vừa xong : Trời mưa đường trơn ( 2 xe máy mất lái ̼ ̼đ̼.̼â̼.m̼ ̼n̼h̼.a̼u̼ trực diện , 3 người ̼C̼.̼h̼ế̼.t̼ ̼t̼.̼h̼ả̼.m̼ tại chỗ

̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼:̼ ̼H̼a̼i̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼D̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼ê̼n̼...

Read more

Tin Mới

error: Content is protected !!