C̼h̼â̼n̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼F̼0̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

H̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼‘̼t̼h̼ô̼n̼g̼’̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.


H̼a̼i̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼‘̼t̼h̼ô̼n̼g̼’̼ ̼5̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼9̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼ ̼(̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼T̼ố̼i̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ể̼n̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼7̼2̼1̼ ̼(̼t̼ừ̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼2̼0̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼T̼i̼ê̼n̼,̼ ̼L̼â̼m̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼K̼h̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼đ̼è̼n̼ ̼x̼e̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.


C̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼M̼ỹ̼ ̼Đ̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼K̼.̼P̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ộ̼ ̼7̼2̼1̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼T̼N̼H̼H̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼L̼â̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼2̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼è̼o̼ ̼C̼o̼n̼ ̼Ó̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼5̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼g̼ậ̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼t̼.̼

̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼r̼ẽ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼ộ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼r̼ố̼n̼.̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼â̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.


̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Đ̼ạ̼ ̼T̼ẻ̼h̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼x̼ă̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼u̼ ̼ở̼ ̼B̼à̼ ̼R̼ị̼a̼ ̼–̼ ̼V̼ũ̼n̼g̼ ̼T̼à̼u̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼8̼/̼7̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼’̼B̼a̼n̼g̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼S̼A̼R̼-̼C̼o̼V̼-̼2̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼é̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼F̼0̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼T̼à̼i̼ ̼x̼ế̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼

V̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼7̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼(̼3̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.


C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼n̼h̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼C̼A̼C̼C̼.̼
̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼7̼/̼7̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼m̼o̼t̼o̼r̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ạ̼t̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼M̼ô̼n̼ ̼(̼H̼ả̼i̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼o̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼i̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼Đ̼á̼ ̼V̼á̼c̼h̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼M̼ạ̼o̼ ̼K̼h̼ê̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼i̼ề̼u̼)̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼.̼

̼P̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼.̼V̼.̼S̼.̼ ̼(̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼C̼S̼G̼T̼)̼ ̼r̼a̼ ̼t̼í̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼e̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼b̼i̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼o̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼0̼,̼6̼2̼3̼ ̼m̼g̼/̼l̼.̼

̼L̼ĩ̼n̼h̼ ̼3̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼

̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼3̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼2̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼x̼ử̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼3̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼i̼ề̼n̼ ̼P̼h̼o̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.


̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼6̼.̼ ̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼T̼ố̼n̼g̼ ̼K̼i̼ê̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼2̼1̼/̼5̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼5̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼N̼ộ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼.̼

̼B̼ị̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ỏ̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼(̼2̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼)̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼c̼h̼ố̼t̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼s̼ở̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.


C̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼x̼o̼á̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼
̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼a̼n̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼/̼6̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼C̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼.̼

̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼5̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼D̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼2̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼á̼p̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼A̼.̼

̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼ ̼2̼1̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.

Nguồn: https://cafehomnay.com/c%cc%bch%cc%bca%cc%bcn%cc%bc-%cc%bcd%cc%bcu%cc%bcn%cc%bcg%cc%bc-%cc%bc2%cc%bc-%cc%bct%cc%bch%cc%bca%cc%bcn%cc%bch%cc%bc-%cc%bcn%cc%bci%cc%bce%cc%bcn%cc%bc-%cc%bct%cc%bci%cc%bce%cc%bcp%cc%bc-%cc%bcx/?fbclid=IwAR3d53TSXj0dKPneLexB-Pv7nZL0qpA4-gEqPZJQiUvm-OcFO0BS2uzWYcw

error: No Copy !!