P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼t̼ử̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼

P̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼h̼ồ̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼“̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ọ̼t̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼d̼ữ̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼.̼
C̼h̼ư̼a̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼

.̼B̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼

C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼7̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ỗ̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼3̼)̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼7̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ỗ̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼,̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼
C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ ̼1̼7̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼.̼

A̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼.̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼m̼à̼y̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼t̼í̼m̼.̼ ̼

C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼h̼ô̼m̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼n̼ấ̼y̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼.̼.̼.̼”̼.̼

T̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼.̼

N̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼

K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼4̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼.̼ ̼D̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ợ̼ ̼x̼â̼y̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼

T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ã̼)̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼ở̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼C̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼7̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼.̼.̼.̼ ̼C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼.̼

C̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼u̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼9̼,̼ ̼d̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼h̼.̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼

T̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼á̼c̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼ố̼n̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼m̼ở̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼“̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.


K̼h̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼“̼c̼ã̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼.̼

K̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼h̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼D̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼3̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼s̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ớ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼

V̼ợ̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼ọ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼.̼.̼.̼”̼.̼

r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼S̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼L̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ể̼n̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼L̼ỗ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼a̼y̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼,̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼”̼.̼

̼Q̼u̼ỷ̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼

t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼
̼L̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼m̼,̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼

Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼.̼.̼.̼ ̼k̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼q̼u̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼:̼ ̼“̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼o̼à̼i̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ú̼!̼”̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ồ̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼V̼à̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ộ̼i̼.̼

B̼à̼ ̼D̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

L̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ớ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼.̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼P̼h̼ú̼ ̼T̼h̼ọ̼.̼

C̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼l̼e̼n̼ ̼l̼é̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼

Ch̼ị̼ ̼C̼h̼.̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼v̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ă̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼ở̼ ̼s̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼.̼ ̼

V̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼N̼.̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ư̼ờ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼.̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼.̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼q̼u̼a̼ ̼b̼ờ̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼c̼á̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼,̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼t̼h̼ư̼a̼.̼ ̼

C̼h̼ị̼ ̼C̼h̼.̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼l̼e̼n̼ ̼l̼é̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼x̼ộ̼c̼ ̼x̼ệ̼c̼h̼.̼.̼.̼

L̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼.̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼g̼h̼e̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼l̼à̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼”̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼B̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼C̼h̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼.̼.̼.̼

N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼
̼N̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼D̼.̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼K̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼.̼.̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼S̼a̼o̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼c̼h̼ứ̼?̼”̼.̼

̼C̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼B̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼.̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼,̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼”̼.̼

Facebook Comments

error: No Copy !!