B̼à̼ ̼g̼i̼à̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼.̼ô̼ ̼I̼.̼ệ̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼.̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼

M̼ộ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼ã̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ắ̼n̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ô̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼b̼à̼ ̼C̼l̼â̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼4̼4̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼C̼ơ̼ ̼T̼u̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼à̼ ̼P̼ơ̼ ̼-̼ ̼N̼a̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼)̼ ̼l̼ú̼i̼ ̼h̼ú̼i̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼à̼.̼

̼Đ̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼Z̼ơ̼ ̼R̼â̼m̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼7̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼à̼ ̼P̼ơ̼)̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼“̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ộ̼n̼g̼”̼ ̼l̼ẻ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼s̼à̼m̼ ̼s̼ỡ̼.̼


N̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼

̼B̼à̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼ẻ̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼u̼y̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

V̼ì̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

̼M̼ã̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼u̼i̼.

̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ụ̼c̼

N̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼.̼

“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼”̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼K̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼k̼ề̼ ̼d̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ổ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼g̼ằ̼n̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ế̼t̼”̼.̼

̼“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼ế̼u̼ ̼x̼i̼n̼ ̼t̼h̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ở̼i̼ ̼đ̼ồ̼ ̼r̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ó̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼“̼c̼ó̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼”̼.̼ ̼

̼N̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼l̼ẽ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼ĩ̼u̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼c̼.̼

V̼ư̼ờ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼ở̼ ̼x̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼,̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼“̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼í̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼r̼u̼ ̼r̼ú̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼e̼n̼ ̼c̼à̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼B̼à̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼Z̼ơ̼ ̼R̼â̼m̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼.̼ ̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ò̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼.̼


N̼ơ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼

̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼,̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼C̼l̼â̼u̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼,̼ ̼đ̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼đ̼ồ̼ ̼ă̼n̼.̼

L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼

̼A̼n̼h̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼l̼â̼u̼ ̼T̼o̼à̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼é̼o̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Z̼ơ̼ ̼R̼â̼m̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼“̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ậ̼n̼”̼.̼ ̼B̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ó̼n̼g̼ ̼n̼ả̼y̼,̼ ̼s̼ợ̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼.


B̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼

̼B̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼ụ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼B̼l̼i̼n̼h̼ ̼G̼ố̼i̼ ̼(̼7̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼à̼ ̼P̼ơ̼)̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼C̼l̼â̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼B̼ố̼n̼,̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼:̼ ̼“̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼a̼o̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ì̼m̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

G̼i̼ờ̼ ̼t̼a̼o̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼T̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼h̼e̼o̼,̼ ̼g̼à̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ề̼n̼”̼.̼̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼l̼ỗ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ồ̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.


̼L̼à̼m̼ ̼b̼ậ̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ê̼ ̼“̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼e̼n̼”̼

̼G̼i̼à̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼B̼l̼i̼n̼h̼ ̼G̼ố̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼C̼ó̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼q̼u̼á̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

A̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼Z̼ơ̼ ̼R̼â̼m̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼.̼ ̼

̼G̼i̼à̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼b̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼á̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼ă̼n̼.̼

Đ̼ã̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼o̼a̼ ̼m̼à̼u̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼a̼i̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼

B̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ô̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼o̼á̼i̼ ̼ă̼m̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼.


̼B̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼d̼à̼i̼

̼T̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼i̼ê̼n̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼ ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ĩ̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼ ̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼“̼c̼ã̼i̼ ̼c̼ù̼n̼”̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼“̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼”̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼à̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼“̼h̼ế̼t̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.̼ ̼


B̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼“̼c̼o̼n̼ ̼h̼e̼o̼”̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼é̼n̼ ̼l̼ú̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼q̼u̼á̼n̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼é̼p̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼”̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ắ̼c̼ ̼d̼ĩ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼.̼ ̼

̼T̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼N̼ă̼m̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ư̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

V̼ố̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼a̼,̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼n̼h̼ẹ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ê̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼e̼m̼ ̼“̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼e̼n̼”̼.̼

̼K̼h̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼t̼ạ̼c̼ ̼c̼h̼é̼n̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼í̼t̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼đ̼ế̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼ ̼t̼ô̼m̼,̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼Đ̼i̼ ̼n̼g̼a̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ố̼n̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼ ̼ở̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼.̼ ̼G̼â̼y̼ ̼á̼n̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

H̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼ê̼m̼ ̼x̼u̼ô̼i̼,̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼à̼ ̼B̼ố̼n̼ ̼d̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼x̼ỉ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼o̼i̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ã̼o̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼A̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼p̼h̼á̼n̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼T̼h̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼ò̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ở̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼x̼ử̼.̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼n̼ă̼m ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼.

Facebook Comments

https://baophapluat.vn/ba-lao-70-can-rang-lam-no-le-tinh-duc-cho-ga-thanh-nien-benh-hoan-post210904.html

error: No Copy !!