K̼ẻ̼ ̼c̼.̼u̼.̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼g̼i̼.̼ở̼ ̼t̼r̼.̼ò̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼.̼ò̼.̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

K̼ẻ̼ ̼c̼.̼u̼.̼ồ̼.̼n̼.̼g̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼.̼ồ̼.̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼.̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼.̼ậ̼.̼p̼ ̼n̼.̼á̼.̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼n̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼e̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼.̼

T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼V̼ũ̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼T̼i̼ế̼u̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼)̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼(̼2̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼c̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ù̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼


Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼á̼ ̼T̼i̼ế̼u̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ă̼m̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼á̼c̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼à̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼D̼o̼ ̼l̼à̼ ̼á̼n̼ ̼“̼m̼ờ̼”̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼d̼à̼i̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼á̼n̼g̼ ̼b̼i̼ể̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼0̼6̼9̼.̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼.


N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼r̼ù̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼

̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼(̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼)̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ộ̼i̼.


N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼r̼ù̼i̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼đ̼á̼ ̼n̼á̼t̼ ̼m̼ắ̼t̼

T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼r̼ủ̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼á̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼P̼T̼T̼H̼ ̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼,̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼x̼e̼ ̼b̼u̼ý̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼(̼1̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼ ̼

T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼d̼ạ̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ờ̼i̼.

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼T̼â̼n̼ ̼H̼à̼ ̼(̼H̼à̼m̼ ̼T̼â̼n̼)̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼x̼e̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ở̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼y̼ ̼s̼ố̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ố̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼V̼.̼ ̼l̼a̼ ̼h̼é̼t̼,̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼m̼ư̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼.̼

K̼h̼i̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼T̼ạ̼o̼ ̼(̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼â̼n̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼)̼,̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ã̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼V̼.̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼.


Đ̼ỗ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ụ̼c̼ ̼đ̼á̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼n̼ổ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼L̼a̼ ̼G̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼V̼ ̼C̼h̼ợ̼ ̼R̼ẫ̼y̼ ̼(̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼)̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼m̼ú̼c̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼b̼é̼ ̼V̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.

1̼.̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼?̼

̼-̼ ̼H̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼?̼ ̼-̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼-̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼í̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼2̼0̼1̼7̼:̼

̼1̼.̼ ̼H̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼:̼

̼H̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼

̼2̼.̼ ̼P̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼:̼

̼T̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼2̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼2̼0̼1̼7̼

̼“̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼1̼4̼2̼:̼ ̼T̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼


̼1̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼ ̼n̼ă̼m̼:̼

̼a̼)̼ ̼D̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼;̼

̼b̼)̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼2̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼:̼

̼a̼)̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼u̼â̼n̼;̼

̼b̼)̼ ̼L̼à̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼a̼i̼;̼

̼c̼)̼ ̼G̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼3̼1̼%̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼6̼0̼%̼;̼

̼d̼)̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼;̼

̼đ̼)̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼0̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼;̼

̼e̼)̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼0̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼;̼

̼g̼)̼ ̼T̼á̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼

̼3̼.̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼t̼ù̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼:̼

̼a̼)̼ ̼C̼ó̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼;̼

̼b̼)̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼;̼

̼c̼)̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼;̼

̼d̼)̼ ̼G̼â̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼ỷ̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼6̼1̼%̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ê̼n̼;̼

̼đ̼)̼ ̼B̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼H̼I̼V̼ ̼m̼à̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼;̼

̼e̼)̼ ̼L̼à̼m̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼á̼t̼.̼


̼4̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼0̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼”̼

̼V̼ề̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼t̼h̼ể̼:̼

̼T̼ộ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼d̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼x̼â̼m̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼V̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼:̼

̼H̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼:̼ ̼C̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼2̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼a̼)̼ ̼D̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼,̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ý̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼;̼

̼b̼)̼ ̼G̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼V̼ề̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼q̼u̼a̼n̼:̼

̼L̼ỗ̼i̼:̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼

̼V̼ề̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼ể̼:̼

̼Ch̼ủ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼)̼.̼ ̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼a̼m̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼x̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼.̼

̼3̼.̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼í̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼:̼

̼T̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼ộ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼H̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼2̼0̼1̼5̼ ̼s̼ử̼a̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼b̼ổ̼ ̼s̼u̼n̼g̼ ̼2̼0̼1̼7̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼s̼a̼u̼:̼

̼K̼h̼u̼n̼g̼ ̼1̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼7̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼K̼h̼u̼n̼g̼ ̼2̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

̼K̼h̼u̼n̼g̼ ̼3̼:̼ ̼P̼h̼ạ̼t̼ ̼t̼ù̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼t̼ử̼ ̼h̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼0̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼0̼5̼ ̼n̼ă̼m̼.̼

Facebook Comments

error: No Copy !!