M̼ớ̼i̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼C̼o̼n̼ ̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼T̼h̼á̼n̼g̼ ̼V̼ợ̼ ̼B̼ị̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼Đ̼á̼n̼h̼ ̼M̼á̼u̼ ̼C̼h̼ả̼y̼ ̼Đ̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼D̼ậ̼y̼ ̼N̼ấ̼u̼ ̼C̼ơ̼m̼,̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼N̼h̼ầ̼m̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼h̼ổ̼ ̼C̼ả̼ ̼Đ̼ờ̼i̼

M̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼

T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼.̼.̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼.̼


C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼

̼”̼Đ̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼h̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼s̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼

C̼h̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ẽ̼o̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼t̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼à̼.̼

̼E̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼,̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼.̼ ̼

Đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼h̼ả̼y̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.

̼Đ̼ã̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ộ̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼h̼ả̼y̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼


̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼e̼m̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼b̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼r̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼m̼a̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼a̼i̼.̼ ̼

Đ̼ố̼c̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼m̼à̼ ̼e̼m̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼

̼N̼ế̼u̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼n̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ề̼ ̼é̼p̼ ̼c̼ớ̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼ấ̼p̼ ̼t̼a̼y̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼h̼u̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼n̼g̼,̼ ̼k̼ẻ̼ ̼t̼h̼ù̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼


C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼t̼.̼

̼R̼a̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼a̼y̼ ̼n̼h̼à̼y̼ ̼g̼á̼i̼ ̼g̼ú̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ó̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ó̼ ̼ă̼n̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼ệ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼d̼à̼i̼ ̼l̼ắ̼m̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼a̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼g̼ấ̼p̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼”̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼H̼ầ̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ũ̼ ̼p̼h̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼ấ̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼

K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼.

M̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼:̼ ̼B̼ắ̼t̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼
̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼3̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼1̼8̼/̼5̼/̼2̼0̼1̼6̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼b̼á̼n̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼L̼ự̼u̼ ̼(̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼c̼ó̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ự̼u̼ ̼ă̼n̼.̼


C̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼

̼D̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ậ̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼g̼i̼ú̼p̼.̼ ̼L̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ự̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ự̼u̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼(̼4̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼.̼

̼Đ̼ến̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼2̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼9̼/̼5̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼T̼ấ̼n̼ ̼A̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼ặ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼l̼á̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼d̼à̼i̼ ̼1̼,̼5̼m̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼e̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼…̼ ̼“̼H̼ọ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ố̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼.̼

̼C̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼a̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼á̼o̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼r̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼k̼ể̼.

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼ứ̼u̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼à̼n̼h̼.̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼â̼u̼ ̼5̼ ̼m̼ũ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼

T̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼S̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ả̼y̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

error: No Copy !!