Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼:̼ ̼T̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼p̼h̼.â̼n̼ ̼b̼ò̼,̼ ̼n̼ư̼.ớ̼c ̼t̼jể̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼í̼t̼

M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ờ̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼ ̼T̼o̼d̼a̼y̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼ ̼(̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼V̼e̼d̼a̼l̼a̼k̼s̼h̼a̼n̼a̼ ̼P̼a̼n̼c̼h̼g̼a̼v̼y̼a̼ ̼A̼y̼u̼r̼v̼e̼d̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼5̼/̼5̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ọ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼b̼ò̼ ̼(̼g̼a̼u̼s̼h̼a̼l̼a̼)̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼T̼e̼t̼o̼d̼a̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼a̼n̼a̼s̼k̼a̼n̼t̼h̼a̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼G̼u̼j̼a̼r̼a̼t̼,̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼t̼â̼y̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼.

T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼V̼e̼d̼a̼l̼a̼k̼s̼h̼a̼n̼a̼ ̼P̼a̼n̼c̼h̼g̼a̼v̼y̼a̼ ̼A̼y̼u̼r̼v̼e̼d̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼t̼â̼y̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼V̼e̼d̼a̼l̼a̼k̼s̼h̼a̼n̼a̼ ̼P̼a̼n̼c̼h̼g̼a̼v̼y̼a̼ ̼A̼y̼u̼r̼v̼e̼d̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼R̼a̼m̼r̼a̼t̼a̼n̼ ̼M̼a̼h̼a̼r̼a̼j̼ ̼–̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼“̼P̼a̼n̼c̼h̼g̼a̼v̼y̼a̼ ̼A̼y̼u̼r̼v̼e̼d̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼

C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼.̼ể̼.̼u̼ ̼b̼ò̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼b̼ò̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼


N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ữ̼a̼ ̼b̼ò̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼

Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼5̼0̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼7̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼

̼“̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼u̼s̼h̼a̼l̼a̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼.̼ ̼

C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼n̼à̼o̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼a̼”̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼A̼j̼a̼y̼ ̼D̼i̼m̼r̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ờ̼ ̼S̼p̼u̼t̼n̼i̼k̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ó̼.̼

T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼v̼i̼ ̼k̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ã̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼í̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼(̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼g̼i̼á̼o̼)̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼

N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼ỷ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼H̼i̼n̼d̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼b̼ò̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼a̼u̼ ̼d̼ọ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

U̼d̼d̼h̼a̼v̼ ̼B̼h̼a̼t̼i̼a̼ ̼–̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼G̼u̼j̼a̼r̼a̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼

R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼ứ̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼y̼

H̼ọ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ô̼i̼ ̼“̼l̼i̼n̼h̼ ̼v̼ậ̼t̼”̼

Ở̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼G̼u̼j̼a̼r̼a̼t̼ ̼(̼m̼i̼ề̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼)̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼í̼n̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼i̼n̼d̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼i̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ủ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ò̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼m̼i̼ễ̼n̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼ô̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼.̼̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼N̼e̼w̼s̼w̼e̼e̼k̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼5̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼S̼a̼n̼a̼n̼d̼,̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼G̼u̼j̼a̼r̼a̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼l̼ễ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼e̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼.̼

N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼S̼a̼n̼a̼n̼d̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼

N̼e̼w̼s̼w̼e̼e̼k̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼a̼n̼a̼n̼d̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼“̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼”̼.̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼G̼u̼j̼a̼r̼a̼t̼ ̼V̼i̼j̼a̼y̼ ̼R̼u̼p̼a̼n̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼ở̼ ̼2̼9̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼2̼/̼5̼.̼

̼“̼V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼5̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼2̼3̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼a̼n̼a̼n̼d̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼Z̼e̼e̼ ̼N̼e̼w̼s̼.

S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼G̼u̼j̼a̼r̼a̼t̼ ̼V̼i̼j̼a̼y̼ ̼R̼u̼p̼a̼n̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼

Đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼a̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼r̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼p̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼k̼ê̼ ̼t̼ừ̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼5̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼2̼2̼.̼4̼0̼8̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼.̼

Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼5̼,̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼6̼6̼.̼1̼6̼1̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼3̼.̼7̼5̼4̼ ̼c̼a̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼.̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼2̼2̼,̼6̼6̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼2̼4̼6̼.̼1̼1̼6̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼b̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼C̼ô̼ ̼v̼í̼t̼ ̼t̼ồ̼i̼ ̼t̼ệ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼“̼c̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼”̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼“̼b̼à̼o̼ ̼m̼ò̼n̼”̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼“̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼”̼.̼!̼

Facebook Comments

error: No Copy !!