𝖃̼ó̼𝖙̼ ̼𝖝̼𝖆̼:̼Nghịch-̼tử̼ ̼đ̼-̼á̼nh ch-̼ế̼-t ̼mẹ già vì ̼tội” ̼chưa nấu ̼cơ̼m

C̼ả̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ặ̼m̼ ̼c̼ụ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼-̼ã̼ ̼b̼-̼ệ̼n̼h̼ ̼l̼-̼i̼ệ̼t̼ ̼g̼-̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼-̼ị̼c̼h̼ ̼t̼-̼ử̼ ̼đ̼-̼á̼-̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼-̼p̼ ̼đ̼-̼ế̼-̼n̼-̼ ̼c̼h̼-̼ế̼-̼t̼.̼

K̼h̼ó̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼t̼ả̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼,̼ ̼đ̼-̼a̼u̼ ̼x̼-̼ó̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼-̼ắ̼t̼ ̼r̼-̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼-̼ế̼-̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼u̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼


̼B̼à̼ ̼m̼ệ̼ ̼c̼h̼-̼ế̼-̼t̼ ̼t̼-̼ứ̼c̼ ̼t̼-̼ư̼ở̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼á̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼i̼ế̼t̼

̼V̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼2̼,̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼(̼3̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼2̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼V̼ă̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼a̼y̼ ̼k̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼.̼

Đ̼ó̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼,̼ ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ấ̼u̼,̼ ̼b̼è̼n̼ ̼h̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼m̼ẹ̼:̼ ̼“̼Ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼i̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼?̼”̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼(̼6̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼ớ̼t̼:̼ ̼“̼H̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼-̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼i̼ ̼“̼t̼ộ̼i̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼c̼ơ̼m̼.̼ ̼C̼h̼ử̼i̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼b̼-̼ự̼c̼ ̼t̼-̼ứ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼-̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼ằ̼m̼,̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼-̼é̼p̼ ̼đ̼-̼á̼-̼n̼-̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼-̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼Q̼u̼á̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼l̼ồ̼m̼ ̼c̼ồ̼m̼ ̼b̼ò̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼b̼ỏ̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼n̼h̼ằ̼m̼ ̼t̼h̼-̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼-̼ậ̼n̼ ̼đ̼-̼ò̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼-̼ấ̼-̼m̼ ̼đ̼-̼á̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

B̼à̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼-̼a̼u̼ ̼đ̼-̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼-̼ê̼u̼ ̼c̼-̼ứ̼u̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼(̼5̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼c̼-̼a̼n̼ ̼n̼g̼-̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼-̼ấ̼p̼ ̼c̼-̼ứ̼u̼.


T̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼y̼ ̼t̼á̼ ̼b̼-̼ă̼n̼g̼ ̼b̼-̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼-̼ế̼t̼ ̼t̼h̼-̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼-̼ề̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼-̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼-̼â̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼n̼g̼-̼ấ̼t̼ ̼l̼-̼ị̼m̼ ̼đ̼-̼i̼.̼

H̼ọ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼v̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼n̼-̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼-̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼-̼ấ̼p̼ ̼c̼-̼ứ̼u̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼-̼ử̼ ̼v̼-̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼-̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼-̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼-̼ọ̼ ̼n̼-̼ã̼o̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼â̼u̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼L̼ú̼c̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼.̼ ̼B̼à̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼“̼L̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼-̼ơ̼n̼ ̼t̼-̼ố̼ ̼c̼-̼á̼o̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼-̼ồ̼i̼ ̼t̼-̼ù̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼”̼.̼

̼N̼g̼h̼-̼ị̼c̼h̼ ̼t̼-̼ử̼ ̼b̼-̼ấ̼t̼ ̼h̼-̼i̼ế̼u̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼à̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼Đ̼ấ̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ư̼u̼ ̼á̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼K̼h̼ắ̼c̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼-̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼o̼ ̼t̼-̼a̼i̼ ̼n̼-̼ạ̼n̼.̼ ̼

̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼â̼n̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ậ̼p̼ ̼k̼h̼i̼ễ̼n̼g̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼B̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼i̼ ̼m̼ố̼i̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼i̼ề̼n̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼
̼
T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼l̼-̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼.̼

C̼à̼n̼g̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼h̼a̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼,̼ ̼T̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼-̼u̼n̼g̼ ̼b̼-̼ạ̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼-̼á̼n̼h̼ ̼đ̼-̼ậ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼

N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼2̼1̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼:̼ ̼’̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼ớ̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼’̼

D̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼”̼đ̼a̼-̼z̼i̼-̼n̼ă̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼2̼1̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼,̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼g̼.̼

̼Đ̼ú̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼T̼H̼P̼T̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼v̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼G̼P̼A̼ ̼3̼.̼9̼/̼4̼.̼0̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼S̼A̼T̼ ̼1̼5̼2̼0̼/̼2̼0̼0̼0̼ ̼(̼m̼ô̼n̼ ̼T̼o̼á̼n̼ ̼8̼0̼0̼/̼8̼0̼0̼)̼.̼

̼C̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼l̼o̼n̼g̼ ̼l̼a̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ấ̼n̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼A̼T̼S̼ ̼B̼o̼s̼t̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼,̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

“̼M̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼á̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼a̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ớ̼i̼.̼

̼M̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼C̼L̼B̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼s̼ứ̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼T̼h̼ư̼ ̼k̼ý̼ ̼C̼L̼B̼ ̼M̼ô̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼”̼ ̼-̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼ó̼i̼ ̼g̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼“̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼q̼u̼e̼n̼”̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ô̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼à̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼b̼ỡ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ó̼!̼

̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼:̼ ̼”̼T̼h̼a̼y̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼d̼ạ̼n̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼b̼i̼ể̼u̼.̼ ̼M̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼r̼õ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼’̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼’̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼s̼ắ̼p̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼M̼o̼d̼e̼l̼ ̼U̼N̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼”̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼t̼e̼e̼n̼ ̼Đ̼à̼ ̼N̼ẵ̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼m̼ô̼ ̼p̼h̼ỏ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ọ̼a̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼u̼ ̼d̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼T̼E̼D̼x̼Y̼o̼u̼t̼h̼,̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼á̼y̼ ̼i̼n̼ ̼3̼D̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ý̼p̼ ̼2̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼g̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼t̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼o̼à̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼d̼ự̼ ̼á̼n̼ ̼A̼T̼M̼ ̼G̼ạ̼o̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼đ̼ó̼!̼

̼C̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼a̼.̼

̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼à̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼

̼“̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ù̼ ̼h̼ợ̼p̼”̼ ̼-̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼.̼


H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼e̼e̼n̼

̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼á̼i̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼k̼h̼ô̼ ̼k̼h̼a̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼m̼ê̼ ̼b̼ộ̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼ ̼q̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼W̼a̼l̼l̼ ̼S̼t̼r̼e̼e̼t̼ ̼J̼o̼u̼r̼n̼a̼l̼,̼ ̼T̼h̼e̼ ̼E̼c̼o̼n̼o̼m̼i̼s̼t̼,̼ ̼F̼i̼n̼a̼n̼c̼i̼a̼l̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼A̼T̼S̼ ̼B̼o̼s̼t̼o̼n̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼A̼P̼ ̼M̼a̼c̼r̼o̼e̼c̼o̼n̼o̼m̼i̼c̼s̼ ̼(̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼ĩ̼ ̼m̼ô̼)̼ ̼v̼à̼ ̼A̼P̼ ̼M̼i̼c̼r̼o̼e̼c̼o̼n̼o̼m̼i̼c̼s̼ ̼(̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼i̼ ̼m̼ô̼)̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼s̼o̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼e̼e̼n̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼C̼L̼B̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼k̼è̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼“̼l̼ỡ̼ ̼n̼h̼ị̼p̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼p̼.̼

̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼“̼N̼h̼à̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼”̼ ̼d̼o̼ ̼F̼i̼n̼a̼n̼c̼i̼a̼l̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼ ̼v̼à̼ ̼H̼ộ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼“̼x̼ị̼n̼ ̼x̼ò̼”̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼G̼A̼E̼E̼ ̼(̼G̼l̼o̼b̼a̼l̼ ̼A̼s̼s̼o̼c̼i̼a̼t̼i̼o̼n̼ ̼o̼f̼ ̼E̼c̼o̼n̼o̼m̼i̼c̼s̼ ̼E̼d̼u̼c̼a̼t̼i̼o̼n̼)̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼p̼h̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼

̼“̼S̼á̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼e̼n̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼C̼L̼B̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼r̼ả̼i̼ ̼r̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼v̼à̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼M̼ỹ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼G̼A̼E̼E̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼,̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼8̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼l̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼A̼E̼E̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼L̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ợ̼p̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼,̼ ̼A̼I̼E̼S̼E̼C̼,̼ ̼G̼o̼o̼g̼l̼e̼,̼ ̼M̼i̼c̼r̼o̼s̼o̼f̼t̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼p̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼K̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼“̼c̼h̼ủ̼ ̼x̼ị̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼A̼E̼E̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

T̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼a̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼H̼ả̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼m̼ú̼i̼ ̼g̼i̼ờ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼G̼A̼E̼E̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼ộ̼n̼g̼ ̼G̼A̼E̼E̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼ỡ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼d̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ỡ̼ ̼n̼g̼ỡ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼B̼o̼s̼t̼o̼n̼,̼ ̼M̼ỹ̼,̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼ự̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼V̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼Ủ̼y̼ ̼v̼i̼ê̼n̼.̼

̼
̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼M̼a̼r̼i̼e̼ ̼C̼u̼r̼i̼e̼.̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼n̼o̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼t̼ô̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼.̼ ̼H̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

error: No Copy !!