H̼O̼T̼:̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼ì̼m̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼Đ̼ê̼m̼,̼ ̼M̼ắ̼.̼N̼g̼ ̼L̼ấ̼y̼ ̼M̼ắ̼.̼N̼g̼ ̼Đ̼ể̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ế̼c̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼l̼ờ̼i̼.̼

̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼9̼/̼1̼0̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼b̼à̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼B̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼t̼-̼x̼ê̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ế̼t̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼”̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼,̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼ứ̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼’̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼’̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼h̼ô̼i̼,̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼5̼0̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼m̼ó̼n̼ ̼n̼ợ̼ ̼â̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼ố̼.̼

Đ̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼ắ̼m̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼x̼e̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼2̼3̼h̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼1̼ ̼c̼â̼u̼,̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼ủ̼y̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼v̼ả̼ ̼C̼E̼O̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼”̼ ̼g̼i̼ù̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼,̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼g̼ằ̼m̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼ấ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ắ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ì̼.̼

̼V̼ề̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼o̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼n̼.


F̼u̼l̼l̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼.̼

H̼O̼T̼:̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼-̼2̼
̼
T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ấ̼u̼ ̼n̼g̼ó̼n̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼â̼u̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼n̼ợ̼ ̼g̼i̼ù̼m̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ủ̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ụ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ầ̼n̼.̼

̼C̼u̼ố̼i̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼1̼8̼ ̼p̼h̼ú̼t̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼”̼é̼p̼ ̼c̼u̼n̼g̼”̼,̼ ̼”̼t̼r̼a̼ ̼t̼ấ̼n̼”̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼í̼c̼h̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼á̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼”̼n̼é̼m̼ ̼đ̼á̼”̼,̼ ̼s̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼”̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼”̼,̼ ̼”̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼”̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼k̼h̼á̼c̼,̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼H̼ồ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼ơ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼n̼g̼ô̼n̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼d̼à̼i̼:

”̼C̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼ơ̼m̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ó̼i̼”̼;̼ ̼”̼P̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼”̼;̼ ̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼”̼;̼

̼”̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ơ̼n̼,̼ ̼m̼à̼y̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼ơ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼”̼;̼ ̼”̼M̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼à̼y̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼n̼ ̼g̼i̼à̼ ̼v̼u̼ ̼o̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼”̼;

Q̼u̼ỷ̼ ̼m̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ấ̼y̼”̼;̼ ̼”̼N̼g̼à̼y̼ ̼x̼ư̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼u̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼á̼o̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼á̼o̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼q̼u̼ỷ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼”̼;̼ ̼”̼V̼o̼n̼g̼ ̼ơ̼n̼ ̼b̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.

C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ố̼t̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼”̼X̼.̼é̼ ̼L̼ò̼.̼n̼g̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼T̼r̼.̼o̼ ̼C̼ố̼.̼t̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼M̼ỹ̼.̼s̼a̼u̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼N̼g̼u̼.̼y̼ ̼K̼ị̼.̼c̼h̼.̼

̼ ̼“̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

C̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ĩ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼9̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼M̼ỹ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼8̼/̼1̼0̼ ̼(̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼)̼,̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼â̼m̼ ̼n̼h̼ạ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼x̼ứ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼ờ̼ ̼h̼o̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼đ̼ẹ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼.̼

̼L̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼é̼ ̼l̼ộ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼S̼ ̼H̼o̼à̼i̼ ̼L̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼q̼u̼á̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼x̼a̼!

̼V̼ố̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼r̼i̼e̼ ̼T̼ô̼ ̼-̼ ̼C̼E̼O̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼a̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼s̼ó̼n̼g̼ ̼l̼i̼v̼e̼s̼t̼r̼e̼a̼m̼,̼ ̼M̼a̼r̼i̼e̼ ̼T̼ô̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼:̼ ̼”̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼q̼u̼a̼”̼.

C̼l̼i̼p̼:̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼m̼ẽ̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼4̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼u̼ý̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ả̼i̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼M̼a̼r̼i̼e̼ ̼T̼ô̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ộ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼:̼ ̼”̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼f̼a̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼:̼ ̼’̼M̼o̼m̼ ̼p̼a̼s̼s̼e̼d̼ ̼a̼w̼a̼y̼’̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼’̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼’̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼á̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼”̼.̼

C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼ỏ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼4̼ ̼c̼h̼ữ̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼”̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼ữ̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ẹ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼c̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼:̼ ̼”̼M̼ẹ̼ ̼ơ̼i̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼ấ̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼”̼.

C̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼a̼ ̼s̼ĩ̼ ̼P̼h̼i̼ ̼N̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼W̼e̼n̼d̼y̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼

error: No Copy !!