Ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼ ̼7̼0̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼2̼ ̼b̼.̼é̼ ̼g̼.̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼ ̼1̼8̼ ̼n̼.̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼,̼ ̼x̼.̼i̼n̼ ̼g̼i̼.̼ả̼m̼ ̼á̼.̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼t̼.̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼.̼a̼o̼,̼ ̼s̼.̼ứ̼c̼ ̼y̼.̼ế̼u̼”̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼6̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼.̼â̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼Đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼2̼0̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼.̼â̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼v̼à̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼3̼/̼6̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼x̼.̼â̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼(̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼5̼0̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼.̼â̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼9̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼.̼ú̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼x̼.̼â̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼h̼ú̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼9̼/̼6̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼.̼â̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼ý̼ ̼đ̼ồ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼x̼.̼â̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼x̼.̼â̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼“̼Y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼2̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼7̼/̼1̼1̼,̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼.̼é̼t̼ ̼x̼.̼ử̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼ẩ̼m̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼(̼7̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼Y̼ê̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ờ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼9̼/̼6̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼õ̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼.̼ ̼(̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼V̼.̼)̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼à̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼H̼ù̼n̼g̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼.̼â̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼.̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼.̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼l̼ộ̼.̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼x̼i̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼P̼.̼,̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼

̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼t̼.̼ớ̼i̼ ̼b̼a̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ò̼a̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼k̼h̼.̼a̼i̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼ă̼n̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼t̼.̼

̼X̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼,̼ ̼H̼Đ̼X̼X̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼P̼h̼i̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼1̼8̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼”̼H̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼1̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼”̼.̼̼

̼C̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼8̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼u̼ố̼c̼ ̼k̼.̼í̼c̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼

̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼8̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼8̼-̼5̼,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼c̼.̼a̼n̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼2̼9̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼H̼ó̼c̼ ̼M̼ô̼n̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼“̼H̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼Đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼H̼.̼G̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼6̼)̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼a̼o̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼6̼-̼2̼0̼1̼3̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼G̼.̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼

̼M̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼G̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼s̼.̼à̼m̼ ̼s̼.̼ỡ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼d̼ò̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼x̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼s̼a̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼G̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼ấ̼p̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼.̼

̼C̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼G̼.̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼G̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼.̼ố̼ ̼c̼.̼á̼o̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼2̼0̼0̼ ̼m̼.̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼-̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼x̼e̼m̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼h̼.̼u̼ố̼c̼ ̼k̼.̼í̼c̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼â̼y̼ ̼m̼u̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼,̼ ̼d̼ụ̼ ̼d̼ỗ̼ ̼g̼i̼.̼a̼o̼ ̼c̼.̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼G̼.̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼.̼a̼o̼ ̼c̼.̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼G̼.̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ặ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ể̼ ̼“̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼”̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼G̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼đ̼.̼ồ̼i̼ ̼b̼.̼ạ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼h̼e̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼s̼ư̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼G̼.̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼ ̼b̼.̼ã̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼i̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼ô̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼,̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼.̼
̼

error: No Copy !!