B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼.ị̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼.ạ̼o̼ ̼h̼.à̼n̼h̼ ̼d̼.ã̼ ̼m̼.a̼n̼:̼ ̼C̼h̼.í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼.ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼.ấ̼t̼ ̼x̼.ỉ̼u̼,̼ ̼đ̼.á̼n̼h̼ ̼đ̼.ế̼n̼ ̼c̼h̼.ấ̼n̼ ̼t̼h̼.ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼.ọ̼ ̼n̼.ã̼o̼

C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ỳ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼N̼g̼.̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.̼ã̼i̼,̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼”̼.̼

̼N̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼(̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼)̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼9̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼C̼3̼ ̼(̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼H̼o̼á̼ ̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼.̼a̼ ̼h̼.̼é̼t̼,̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼.̼ó̼c̼ ̼t̼h̼.̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼q̼u̼á̼.̼

H̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼t̼ơ̼i̼ ̼t̼ả̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼t̼.̼á̼i̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼(̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼S̼ó̼c̼ ̼T̼r̼ă̼n̼g̼)̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼M̼ỹ̼ ̼(̼n̼g̼ụ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼í̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼p̼h̼ụ̼c̼”̼ ̼ở̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ậ̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼“̼L̼ú̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ộ̼ ̼d̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ả̼m̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼n̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼M̼ỹ̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ơ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼n̼ ̼k̼.̼i̼n̼h̼ ̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼y̼ế̼u̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼.̼ữ̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼s̼.̼ọ̼ ̼n̼.̼ã̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼p̼.̼

̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼d̼ậ̼y̼,̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼.̼a̼ ̼h̼.̼é̼t̼:̼ ̼“̼C̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼i̼.̼ệ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼c̼o̼n̼.̼.̼.̼”̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼h̼à̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼é̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼ ̼“̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼m̼ê̼ ̼m̼a̼n̼ ̼l̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼”̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼í̼t̼.̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼m̼a̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼a̼y̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼.̼c̼h̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼.̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ỳ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼s̼ở̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ạ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼d̼ỗ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼“̼K̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ử̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼D̼o̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼”̼ ̼-̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼.̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼.̼ữ̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼.̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼b̼ố̼n̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼.̼ọ̼ ̼n̼.̼ã̼o̼,̼ ̼b̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼m̼ ̼c̼ả̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼

̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼.̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼.̼ữ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ỳ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼.̼ã̼i̼,̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼C̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼ỏ̼ ̼r̼a̼ ̼s̼.̼ợ̼ ̼h̼.̼ã̼i̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ơ̼n̼.̼ ̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼a̼y̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼.̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼t̼í̼.̼m̼,̼ ̼s̼.̼ư̼n̼g̼ ̼h̼.̼ú̼p̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼T̼a̼y̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼s̼.̼ẹ̼o̼.̼

̼“̼S̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼á̼.̼c̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼h̼.̼i̼ệ̼p̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼à̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼.̼ ̼Đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ì̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼.̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ứ̼c̼ ̼k̼ẻ̼ ̼g̼â̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼.̼c̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼.

̼R̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼h̼u̼y̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼.̼ấ̼t̼ ̼x̼.̼ỉ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼i̼.̼n̼h̼ ̼h̼.̼ã̼i̼.̼ ̼̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼K̼h̼ô̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼.̼ầ̼n̼ ̼k̼i̼.̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼u̼y̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼s̼o̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼,̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼.̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼.̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼.̼ọ̼ ̼n̼.̼ã̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼.̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼.̼ọ̼ ̼n̼.̼ã̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼.̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼õ̼i̼ ̼k̼ỹ̼,̼ ̼đ̼ề̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼:̼ ̼Đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ậ̼p̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼g̼ì̼?̼

̼ ̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼4̼/̼9̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼.̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼o̼à̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼u̼ỳ̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼(̼2̼6̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼d̼.̼ã̼ ̼m̼.̼a̼n̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼.̼í̼c̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼(̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼9̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼g̼a̼s̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼.̼ử̼i̼ ̼m̼.̼ắ̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼e̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼0̼c̼m̼ ̼q̼u̼ấ̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼a̼y̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼á̼c̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼.̼a̼ ̼m̼.̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ấ̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼.̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼n̼i̼l̼o̼n̼ ̼t̼r̼ó̼i̼ ̼t̼a̼y̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ỳ̼ ̼g̼ố̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼0̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼9̼,̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼D̼ù̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼.̼c̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ó̼ ̼n̼g̼à̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼ ̼“̼D̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ự̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼a̼y̼ ̼n̼g̼.̼h̼ị̼c̼h̼ ̼p̼h̼á̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼e̼ ̼d̼.̼ọ̼a̼ ̼n̼ó̼”̼ ̼-̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼B̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼.̼ả̼i̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼1̼2̼/̼9̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼s̼à̼n̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼b̼.̼í̼m̼,̼ ̼s̼.̼ư̼n̼g̼ ̼h̼.̼ú̼p̼,̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼u̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼.̼a̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼Đ̼ỗ̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼N̼g̼â̼n̼.̼ ̼T̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼d̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼.̼

̼C̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼3̼,̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼H̼o̼á̼ ̼2̼,̼ ̼p̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼A̼n̼,̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼c̼a̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼a̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼p̼h̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼8̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼S̼u̼ố̼t̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼k̼í̼n̼ ̼v̼à̼ ̼í̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼

̼B̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼5̼-̼6̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼ở̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼d̼ã̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼í̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼d̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼“̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼o̼n̼”̼,̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼.̼ạ̼o̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼.̼c̼h̼ ̼b̼.̼ầ̼m̼ ̼t̼.̼í̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼i̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼x̼ã̼ ̼D̼ĩ̼ ̼A̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼Q̼u̼ế̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼(̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼D̼u̼y̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼.̼ấ̼p̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼b̼é̼ ̼N̼g̼â̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼.̼

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/be-4-tuoi-bi-danh-da-man-khoi-to-me-de-va-cha-duong-toi-gi-a50646.html

https://tienphong.vn/khoi-to-vu-be-gai-4-tuoi-bi-me-va-cha-duong-bao-hanh-post721066.tpo

Lưu ý: Bài viết từ năm 2014

error: No Copy !!