C̼h̼.̼a̼ ̼d̼.̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ú̼ ̼t̼í̼.̼n̼h̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼2̼ ̼c̼.̼o̼n̼ ̼g̼.̼á̼i̼ ̼n̼h̼.̼ỏ̼ ̼7̼ ̼n̼.̼ă̼m̼ ̼r̼.̼ò̼n̼g̼ ̼r̼.̼ã̼,̼ ̼m̼.̼ẹ̼ ̼b̼.̼ấ̼t̼ ̼l̼.̼ự̼c̼ ̼v̼.̼ì̼ ̼s̼.̼ợ̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼c̼ư̼.̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼ấ̼p̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼â̼y̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼.̼

̼N̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼.̼L̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼0̼)̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼.̼H̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼3̼)̼.̼ ̼C̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼ẻ̼ ̼đ̼.̼ố̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼.̼

̼T̼ự̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼

̼C̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼.̼N̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼5̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼.̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼.̼L̼.̼ ̼v̼à̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼.̼H̼.̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ồ̼ ̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼m̼ ̼ư̼ớ̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼ ̼b̼ế̼t̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼đ̼ỏ̼.

̼B̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ạ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼”̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼ú̼t̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ỉ̼ ̼h̼o̼ ̼c̼ò̼ ̼g̼á̼y̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼”̼.̼

K̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼h̼.̼ậ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼y̼ ̼l̼â̼u̼.̼

̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ứ̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ấ̼m̼ ̼r̼ứ̼t̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ỏ̼ ̼h̼o̼e̼,̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼g̼.̼ ̼B̼à̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼ọ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ặ̼n̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼g̼ò̼ ̼m̼á̼ ̼c̼a̼o̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼l̼ỡ̼ ̼”̼n̼u̼ô̼i̼ ̼o̼n̼g̼ ̼t̼a̼y̼ ̼á̼o̼,̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼ồ̼n̼g̼”̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼h̼.̼ã̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ò̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼h̼é̼n̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼.̼ã̼m̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼T̼ư̼”̼ ̼(̼K̼.̼H̼.̼)̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼d̼ị̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ự̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼n̼g̼ớ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ố̼n̼ ̼m̼ạ̼t̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼(̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼)̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼”̼s̼ẩ̼y̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ò̼”̼.̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼3̼0̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼ú̼t̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼a̼.̼ ̼V̼à̼,̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼.̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼V̼õ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼h̼.̼ồ̼n̼ ̼q̼.̼u̼ỷ̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼m̼a̼y̼ ̼m̼ắ̼n̼.̼ ̼B̼ở̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ể̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ở̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ì̼n̼,̼ ̼r̼.̼u̼ộ̼t̼ ̼g̼a̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼q̼u̼ặ̼n̼ ̼t̼h̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼”̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼”̼.̼ ̼C̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼c̼a̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼L̼o̼n̼g̼ ̼(̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼ ̼m̼ớ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ắ̼t̼ ̼h̼ủ̼i̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼é̼.̼p̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ô̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ở̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼v̼.̼ũ̼ ̼p̼h̼.̼u̼,̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼.̼ậ̼m̼ ̼t̼.̼ệ̼.̼

̼C̼ó̼ ̼6̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼s̼a̼u̼ ̼3̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼t̼r̼ố̼n̼ ̼s̼ố̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼.

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼c̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼N̼.̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ề̼ ̼d̼à̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼p̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼t̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼a̼i̼ ̼s̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ổ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼ ̼N̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼u̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ĩ̼ ̼c̼ự̼c̼,̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼.̼ụ̼c̼ ̼t̼.̼ù̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼.̼ô̼ ̼l̼.̼ệ̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼q̼.̼u̼ỷ̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼.̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼.̼.̼

̼G̼ã̼ ̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼l̼.̼ố̼t̼ ̼q̼.̼u̼ỷ̼

̼V̼ẫ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼à̼ ̼b̼à̼ ̼L̼ư̼u̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼N̼.̼ ̼-̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼.̼L̼.̼,̼ ̼C̼h̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼.̼H̼.̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼.̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼d̼o̼ ̼t̼.̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ơ̼ ̼v̼ơ̼,̼ ̼đ̼.̼ó̼i̼ ̼k̼h̼.̼á̼t̼,̼ ̼c̼o̼ ̼r̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ò̼i̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼N̼h̼a̼u̼ ̼(̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ù̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼)̼.̼

̼C̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼b̼à̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼ộ̼t̼,̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼m̼ù̼ ̼c̼h̼ữ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ậ̼p̼ ̼c̼h̼ữ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼x̼o̼a̼y̼ ̼x̼ở̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ứ̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼t̼h̼u̼ê̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼n̼ ̼v̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼d̼à̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼x̼u̼a̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼v̼ơ̼ ̼v̼é̼t̼ ̼h̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼d̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼s̼ớ̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼v̼ề̼.̼.̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼x̼i̼ê̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼ắ̼t̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼

̼”̼C̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼Đ̼ắ̼c̼ ̼N̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼a̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼h̼ồ̼i̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼á̼n̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼v̼u̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼á̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼â̼y̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼â̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼m̼à̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼.̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼r̼a̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼d̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼â̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼x̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼l̼.̼ỗ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ờ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼y̼ê̼u̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼p̼h̼ậ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼ơ̼n̼ ̼h̼u̼ệ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼á̼i̼ ̼l̼ố̼t̼ ̼”̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼”̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼â̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼é̼ ̼B̼a̼ ̼(̼K̼.̼L̼.̼)̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼T̼ư̼ ̼(̼C̼h̼i̼ế̼n̼g̼ ̼K̼.̼H̼.̼)̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼.̼à̼ ̼ý̼.̼

̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼á̼c̼h̼ ̼r̼a̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼.̼L̼.̼,̼ ̼b̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼K̼.̼H̼.̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼e̼o̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼.̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼c̼.̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼.̼ ̼”̼S̼a̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼r̼ẫ̼y̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼l̼ầ̼m̼ ̼l̼ì̼ ̼í̼t̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼C̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼é̼ ̼B̼a̼ ̼t̼o̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼V̼à̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼l̼ặ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼-̼ ̼b̼é̼ ̼T̼ư̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼.̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼v̼.̼ũ̼ ̼p̼h̼.̼u̼,̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼đ̼.̼ậ̼p̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼t̼ệ̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ể̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼ở̼ ̼c̼h̼ố̼n̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼h̼o̼a̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼à̼m̼ ̼(̼!̼)̼.̼

̼S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼”̼đ̼ị̼.̼a̼ ̼n̼g̼.̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼”̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼.̼L̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼.̼H̼.̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ư̼ỡ̼i̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼ấ̼y̼ ̼(̼t̼u̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼)̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼á̼c̼,̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼”̼N̼ế̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼”̼,̼ ̼K̼.̼H̼.̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼K̼.̼L̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼h̼.̼ã̼m̼ ̼h̼i̼.̼ế̼p̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼k̼h̼o̼a̼i̼ ̼m̼ì̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼é̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼.̼ớ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼.̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼.̼ụ̼c̼.̼ ̼H̼ắ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼h̼é̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼.̼ ̼V̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼á̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼k̼h̼i̼ế̼p̼ ̼s̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼K̼.̼L̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼k̼ể̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼.̼ẩ̼y̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ỡ̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼”̼t̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼c̼h̼”̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼3̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼ ̼đ̼ê̼m̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ẩ̼y̼ ̼t̼í̼m̼ ̼t̼á̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼

̼K̼.̼H̼.̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼”̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼c̼ư̼.̼ớ̼p̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼ở̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼m̼ì̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼K̼.̼L̼.̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ò̼.̼ ̼E̼m̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼1̼4̼,̼ ̼ở̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼u̼ộ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼e̼n̼ ̼n̼h̼ẻ̼m̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼ã̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼.̼ ̼T̼à̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼.̼ầ̼u̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼m̼u̼a̼ ̼t̼h̼.̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼,̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼á̼i̼ ̼l̼á̼ ̼í̼c̼h̼ ̼m̼ẫ̼u̼,̼ ̼l̼á̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ố̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼đ̼ồ̼i̼,̼ ̼e̼m̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼é̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼c̼h̼a̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼”̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼t̼h̼ú̼c̼.̼ ̼C̼á̼i̼ ̼b̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼1̼4̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼é̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼ ̼t̼h̼ụ̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ổ̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ă̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼”̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼ặ̼t̼”̼.̼ ̼T̼ủ̼i̼ ̼n̼h̼.̼ụ̼c̼ ̼ê̼ ̼c̼h̼ề̼,̼ ̼đ̼.̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼b̼ì̼a̼ ̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼B̼à̼ ̼N̼.̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼ã̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼ố̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼b̼ả̼o̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼3̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼.̼ầ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼.̼ẩ̼y̼,̼ ̼1̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼.̼ắ̼t̼ ̼b̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼í̼c̼h̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼.̼á̼ ̼t̼h̼.̼a̼i̼.̼ ̼”̼M̼a̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ắ̼n̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼s̼a̼o̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼n̼g̼ậ̼m̼ ̼n̼g̼ù̼i̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ ̼B̼à̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼ầ̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ị̼.̼a̼ ̼n̼g̼.̼ụ̼c̼ ̼t̼r̼.̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼.̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼.̼ô̼ ̼l̼.̼ệ̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼.̼

M̼ọ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼ứ̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼s̼ở̼ ̼h̼ữ̼u̼,̼ ̼a̼i̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼.̼ ̼B̼à̼ ̼N̼.̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼d̼o̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼ ̼t̼ế̼ ̼n̼h̼ị̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼i̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ố̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼ậ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼c̼h̼e̼ ̼đ̼ậ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼,̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼.̼à̼n̼h̼ ̼h̼.̼ạ̼ ̼t̼h̼.̼ể̼ ̼x̼.̼á̼c̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼,̼ ̼h̼ă̼m̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼”̼s̼ấ̼m̼ ̼s̼é̼t̼”̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼è̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼2̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼m̼.̼ã̼ ̼t̼.̼ấ̼u̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼o̼á̼n̼g̼,̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼”̼x̼i̼n̼ ̼h̼u̼.̼y̼ế̼t̼”̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼7̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼t̼h̼â̼m̼ ̼s̼ơ̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ố̼c̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼.̼ô̼ ̼l̼.̼ệ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼B̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼1̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼k̼í̼c̼h̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼”̼b̼ạ̼o̼ ̼c̼h̼ú̼a̼”̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼à̼ ̼N̼.̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼5̼/̼1̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼V̼i̼ệ̼n̼ ̼K̼S̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼P̼h̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼t̼ố̼ ̼V̼õ̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼T̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼2̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼”̼c̼ư̼.̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼.̼â̼m̼”̼ ̼v̼à̼ ̼”̼c̼ư̼.̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼.̼â̼m̼ ̼t̼r̼.̼ẻ̼ ̼e̼.̼m̼”̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼ố̼n̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼p̼h̼à̼o̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼n̼h̼õ̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼e̼ ̼c̼h̼ở̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼Đ̼ư̼a̼ ̼T̼i̼n̼

error: No Copy !!