V̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼x̼a̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼:̼ ̼M̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼.̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼

C̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ọ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ ̼q̼u̼.̼á̼i̼ ̼á̼.̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼í̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼.̼

̼T̼r̼ò̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼c̼ ̼t̼i̼ễ̼n̼ ̼k̼ẻ̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼.̼

̼”̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼â̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼ ̼

̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼ậ̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ũ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼à̼u̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼n̼g̼ ̼B̼ư̼ớ̼u̼ ̼T̼P̼.̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼d̼o̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼B̼á̼c̼ ̼s̼ĩ̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼.̼ứ̼u̼ ̼c̼h̼.̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼4̼/̼1̼0̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼e̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼h̼à̼.

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼á̼o̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼í̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼d̼a̼n̼g̼ ̼d̼ở̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼i̼.̼ ̼B̼ố̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼:̼

̼”̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼P̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼à̼i̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼á̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼.̼ ̼Q̼u̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼D̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼ơ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ả̼o̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼”̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼d̼ù̼ ̼l̼â̼m̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼g̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼ ̼t̼h̼i̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ỗ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼k̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼.̼ ̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼u̼ ̼á̼.̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼h̼.̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ợ̼c̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ờ̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼B̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼C̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ơ̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼x̼e̼ ̼l̼ă̼n̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼ự̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼ă̼n̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼

̼K̼h̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼Đ̼ứ̼c̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼i̼ế̼n̼ ̼đ̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼.̼ậ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼ì̼a̼ ̼x̼a̼ ̼c̼õ̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼i̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ớ̼ ̼t̼r̼ê̼u̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼é̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼5̼/̼1̼0̼.̼ ̼̼

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ủ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼

̼ ̼T̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼H̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼X̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼0̼/̼8̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼4̼ ̼(̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼N̼g̼h̼ệ̼ ̼A̼n̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼(̼S̼N̼ ̼2̼0̼0̼1̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼C̼1̼)̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼2̼6̼,̼5̼ ̼(̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ả̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼ư̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼N̼g̼ữ̼ ̼v̼ă̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼9̼,̼2̼5̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼L̼ị̼c̼h̼ ̼s̼ử̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼7̼,̼7̼5̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼Đ̼ị̼a̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼8̼,̼7̼5̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼.


̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼u̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼r̼ầ̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼B̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼K̼h̼o̼a̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ă̼n̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼.̼

̼”̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼q̼u̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼P̼h̼í̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼V̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼,̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼”̼,̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼Đ̼ơ̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼.̼ ̼M̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼-̼ ̼b̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ạ̼t̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼7̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼)̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼.̼ụ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼.̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼u̼.̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼p̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼n̼a̼y̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼t̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼q̼u̼ắ̼t̼.̼ ̼H̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼t̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼.̼i̼ệ̼n̼ ̼U̼.̼n̼g̼ ̼B̼.̼ư̼ớ̼u̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼ậ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼C̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼ậ̼p̼ ̼x̼ệ̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼2̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼.̼

̼”̼T̼ô̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼n̼h̼ỏ̼.̼ ̼N̼ă̼m̼ ̼1̼9̼8̼5̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼â̼y̼ ̼đ̼è̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼.̼ắ̼t̼ ̼c̼.̼ụ̼t̼ ̼c̼á̼n̼h̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼.̼

̼G̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼ắ̼c̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼l̼ự̼c̼.̼ ̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼

̼M̼ấ̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼n̼ó̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼s̼u̼ố̼t̼.̼ ̼N̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼à̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼r̼ơ̼i̼.̼

̼B̼à̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼á̼n̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼.̼

̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼t̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼s̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼n̼ả̼n̼ ̼m̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼ố̼i̼ ̼b̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼.̼

̼”̼E̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼”̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼1̼2̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼A̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼C̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼C̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼(̼c̼h̼ủ̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼C̼1̼)̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼ ̼n̼g̼o̼ã̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼ò̼a̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼n̼ổ̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ơ̼ ̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼”̼D̼ạ̼y̼ ̼e̼m̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼i̼ề̼n̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼a̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼.̼ ̼E̼m̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼.̼

̼H̼ô̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ủ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼ỷ̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼N̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼”̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼N̼h̼à̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼

̼N̼g̼ồ̼i̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼b̼ê̼n̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼ủ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼.̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼m̼ơ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼u̼a̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼.̼í̼n̼h̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼ơ̼n̼.̼

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼e̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

̼”̼G̼i̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼o̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼á̼m̼ ̼m̼ở̼ ̼r̼a̼ ̼x̼e̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼2̼2̼/̼8̼ ̼l̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼C̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ứ̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼t̼r̼ị̼.̼ ̼

̼T̼i̼ề̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼.̼ ̼G̼i̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼.̼ệ̼n̼h̼.̼ ̼E̼m̼ ̼s̼ẽ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼”̼,̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼,̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼n̼h̼ò̼e̼ ̼đ̼i̼.̼

̼T̼h̼ầ̼y̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼P̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼P̼T̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼4̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

error: No Copy !!