“̼M̼.̼â̼y̼ ̼m̼.̼ư̼a̼”̼ ̼k̼h̼.̼ô̼n̼g̼ ̼c̼.̼ó̼ ̼q̼.̼u̼à̼,̼ ̼n̼.̼ữ̼ ̼s̼.̼i̼n̼h̼ ̼l̼.̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼c̼.̼á̼n̼ ̼b̼.̼ộ̼ ̼h̼.̼u̼y̼ệ̼n̼

N̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼V̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼B̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼ ̼m̼.̼ạ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼.̼H̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼.

̼N̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼)̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼.̼ ̼N̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼)̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼A̼1̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼0̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼.̼H̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼a̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼3̼0̼3̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ỉ̼ ̼m̼.̼á̼u̼.̼ ̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼,̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼u̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼b̼á̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼,̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼.̼H̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼u̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼1̼2̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼5̼/̼1̼0̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼2̼0̼h̼3̼0̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼ả̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼

N̼g̼h̼i̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼3̼0̼3̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼.̼ ̼L̼ê̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼t̼.̼a̼n̼h̼ ̼n̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼l̼ê̼n̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼3̼0̼3̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼a̼.̼

Đ̼ẩ̼y̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼.̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼g̼ụ̼c̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ề̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼m̼.̼á̼u̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼”̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼”̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼.̼

D̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼p̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼à̼o̼.

̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼v̼ệ̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼h̼.̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ ̼t̼h̼ậ̼p̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼.̼

K̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼t̼h̼.̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼s̼â̼u̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼u̼ ̼c̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼m̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼ồ̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼x̼á̼o̼ ̼t̼r̼ộ̼n̼.̼

T̼r̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼v̼í̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼l̼ư̼u̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼y̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Đ̼.̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼8̼,̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼.̼H̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼”̼k̼í̼n̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼ễ̼ ̼t̼â̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼c̼h̼ì̼a̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼K̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ù̼n̼g̼ ̼r̼á̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼a̼o̼ ̼c̼a̼o̼ ̼s̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼.̼ ̼T̼ừ̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼,̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼ả̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼B̼ị̼ ̼s̼á̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼v̼ì̼ ̼”̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼q̼u̼à̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼P̼V̼ ̼b̼á̼o̼ ̼Đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼P̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼.̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼B̼á̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼u̼â̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼.̼H̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼á̼.̼n̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼l̼à̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼1̼0̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼ ̼s̼.̼á̼t̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼l̼à̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼6̼)̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼A̼1̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼T̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼

̼T̼ạ̼i̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼:̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼4̼/̼1̼0̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼2̼ ̼l̼ầ̼n̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼à̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼”̼m̼â̼y̼ ̼m̼ư̼a̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼ ̼H̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼v̼ã̼.̼

̼“̼N̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼Đ̼.̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼“̼c̼h̼o̼”̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼à̼”̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼.̼̼

̼N̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼n̼h̼.̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼Đ̼.̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼t̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼ ̼C̼ả̼ ̼2̼ ̼x̼ô̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼2̼ ̼n̼h̼.̼á̼t̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼.̼ự̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼m̼.̼á̼u̼.̼

̼N̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼.̼ ̼D̼o̼ ̼k̼i̼ệ̼t̼ ̼s̼ứ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼.̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼n̼g̼ử̼a̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼d̼ầ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼.̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼ò̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼.̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼ẩ̼u̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼s̼a̼u̼.

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼b̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼Đ̼.̼ ̼v̼à̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼1̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼.̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼3̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ố̼.̼

̼Đ̼ố̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼

̼E̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼â̼u̼ ̼c̼h̼ư̼a̼?̼

̼-̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼à̼i̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼B̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼f̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼t̼h̼ô̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ả̼ ̼e̼m̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼à̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼

̼M̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼ã̼i̼ ̼à̼?̼

̼(̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼ú̼i̼ ̼m̼ặ̼t̼,̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼…̼)̼.̼

̼C̼ó̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼s̼.á̼t̼ ̼h̼.ạ̼i̼ ̼n̼.ạ̼n̼ ̼n̼h̼.â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼?̼ ̼

̼-̼ ̼T̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ả̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼,̼ ̼x̼e̼ ̼m̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼p̼ ̼s̼ẽ̼ ̼x̼i̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼.̼

̼V̼à̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ả̼y̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼,̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼h̼ợ̼ ̼m̼u̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼n̼h̼.̼ọ̼n̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼â̼u̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼b̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼

̼V̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼?̼

̼-̼ ̼V̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼…̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ẹ̼p̼,̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼.̼ ̼B̼ọ̼n̼ ̼e̼m̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ệ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼é̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼E̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼:̼ ̼A̼n̼h̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼i̼ề̼n̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ọ̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼i̼a̼ ̼m̼à̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼ả̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼g̼ì̼?̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼o̼.̼ ̼E̼m̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼á̼o̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼E̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼q̼u̼á̼,̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼.̼á̼t̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼á̼i̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼è̼ ̼e̼m̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ú̼m̼ ̼t̼ó̼c̼ ̼e̼m̼.̼ ̼E̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼d̼a̼o̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼g̼i̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼o̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼á̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼…̼

̼T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼V̼,̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼C̼4̼5̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ở̼i̼ ̼t̼ố̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼T̼.̼H̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Đ̼.̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼

̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼ ̼l̼ĩ̼n̼h̼ ̼2̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼

̼T̼A̼N̼D̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼P̼h̼ù̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼1̼9̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼á̼n̼ ̼2̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼G̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼5̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼.̼ù̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼.̼ộ̼i̼ ̼C̼.̼ư̼ớ̼p̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼.̼̼

̼N̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼L̼ê̼ ̼H̼ả̼i̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼T̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼)̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼d̼u̼n̼g̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼.̼n̼,̼ ̼t̼r̼ư̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼1̼0̼/̼2̼0̼1̼4̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼(̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼1̼2̼)̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼“̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ậ̼t̼”̼.̼ ̼C̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼a̼n̼h̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼ ̼T̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼p̼h̼.̼ạ̼m̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼â̼n̼ ̼á̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼à̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ã̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼b̼ả̼o̼:̼ ̼”̼P̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼à̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼à̼”̼.̼ ̼B̼ự̼c̼ ̼t̼ứ̼c̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼r̼ú̼t̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼n̼h̼ọ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼ ̼đ̼.̼â̼m̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼a̼y̼,̼ ̼t̼.̼á̼t̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ặ̼t̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼2̼ ̼n̼h̼.̼á̼t̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼c̼á̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼ị̼ ̼đ̼.̼â̼m̼,̼ ̼n̼.̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼.̼â̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼v̼.̼ậ̼t̼ ̼l̼.̼ộ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼.̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼.̼ủ̼.̼ ̼D̼o̼ ̼m̼.̼ấ̼t̼ ̼m̼.̼á̼u̼,̼ ̼Đ̼ă̼n̼g̼ ̼ô̼m̼ ̼n̼g̼ự̼c̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼m̼ở̼ ̼c̼ử̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼l̼a̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼,̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ị̼m̼ ̼đ̼i̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼á̼n̼,̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ặ̼t̼ ̼d̼.̼a̼o̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ắ̼m̼ ̼r̼ử̼a̼ ̼s̼ạ̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼ú̼i̼ ̼x̼á̼c̼h̼.̼ ̼N̼ữ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ụ̼c̼ ̼v̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼r̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼x̼.̼ó̼a̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼v̼ế̼t̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼i̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼t̼ờ̼ ̼t̼ù̼y̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼s̼i̼m̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼.̼ị̼ ̼h̼.̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ồ̼n̼ ̼c̼ầ̼u̼.̼

Lưu ý: sự việc này xảy ra từu năm 2014

Nguồn: https://nld.com.vn/phap-luat/nu-sinh-lop-12-dam-chet-can-bo-huyen-vi-khong-cho-qua-sau-an-ai-20141012153603461.htm

https://vietnamnet.vn/vn/thoi-su/nu-sinh-giet-can-bo-huyen-sau-an-ai-linh-25-nam-tu-262753.html

error: No Copy !!