N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ò̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼

N̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼e̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼-̼1̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼P̼ ̼I̼a̼ ̼C̼h̼í̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼P̼u̼i̼h̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼(̼3̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼K̼o̼m̼ ̼N̼g̼ó̼,̼ ̼I̼a̼ ̼C̼h̼í̼a̼,̼ ̼I̼a̼ ̼G̼r̼a̼i̼,̼ ̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼-̼1̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼,̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼P̼ ̼I̼a̼ ̼C̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼“̼y̼ê̼n̼ ̼r̼â̼u̼ ̼x̼a̼n̼h̼”̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼M̼e̼n̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼S̼o̼á̼i̼,̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼h̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼3̼0̼-̼1̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼.

̼P̼u̼i̼h̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼3̼0̼-̼1̼.̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼s̼a̼y̼,̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ò̼ ̼v̼à̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼é̼p̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼D̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼B̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼é̼p̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼o̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼e̼n̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ủ̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼0̼-̼1̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼M̼e̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼P̼ ̼I̼a̼ ̼C̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼“̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼M̼e̼n̼ ̼n̼g̼h̼ẹ̼n̼ ̼n̼g̼à̼o̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼4̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼K̼s̼o̼r̼ ̼S̼o̼á̼i̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ơ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼ở̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼H̼ơ̼n̼ ̼1̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼h̼a̼u̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼6̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼m̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼3̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼


C̼h̼á̼u̼ ̼b̼é̼ ̼8̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ố̼ ̼é̼p̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼.̼

̼C̼h̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼a̼u̼,̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼b̼ê̼ ̼t̼h̼a̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼b̼à̼i̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼á̼n̼h̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼.̼ ̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ợ̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ố̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ị̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼y̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼u̼ ̼c̼h̼í̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ă̼n̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼S̼o̼á̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼ộ̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼K̼.̼B̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼ã̼ ̼é̼p̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼ấ̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼á̼n̼h̼.̼

̼T̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼ú̼y̼ ̼P̼h̼a̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼ù̼n̼g̼-̼ ̼Đ̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼i̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼B̼P̼ ̼I̼a̼ ̼C̼h̼í̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼d̼o̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼o̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ộ̼c̼ ̼t̼h̼i̼ể̼u̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼a̼o̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼d̼â̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼S̼o̼á̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ộ̼i̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼Đ̼ồ̼n̼ ̼B̼P̼ ̼I̼a̼ ̼C̼h̼í̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼I̼a̼ ̼G̼r̼a̼i̼ ̼(̼G̼i̼a̼ ̼L̼a̼i̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼v̼ề̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼P̼u̼i̼l̼ ̼S̼o̼á̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼a̼f̼a̼m̼i̼l̼y̼.̼v̼n̼/̼v̼o̼-̼b̼a̼n̼g̼-̼h̼o̼a̼n̼g̼-̼b̼a̼t̼-̼q̼u̼a̼-̼t̼a̼n̼g̼-̼c̼h̼o̼n̼g̼-̼m̼o̼-̼s̼a̼n̼g̼-̼p̼h̼o̼n̼g̼-̼c̼u̼o̼n̼g̼-̼b̼u̼c̼-̼c̼o̼n̼-̼g̼a̼i̼-̼r̼u̼o̼t̼-̼2̼0̼1̼6̼1̼1̼0̼4̼0̼4̼3̼2̼1̼6̼1̼3̼0̼.̼c̼h̼n̼

C̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼c̼ỗ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼”̼,̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼

S̼u̼ố̼t̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼“̼c̼ỗ̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼ì̼.̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼.̼c̼”̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼đ̼e̼n̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ô̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼h̼ố̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼.̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼3̼,̼ ̼K̼i̼m̼ ̼L̼o̼n̼g̼,̼ ̼T̼a̼m̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼P̼h̼ú̼c̼)̼.̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼l̼à̼ ̼k̼ẻ̼ ̼h̼a̼m̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼x̼e̼m̼ ̼p̼h̼i̼m̼ ̼s̼.̼e̼.̼x̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼Đ̼ạ̼i̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ậ̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼â̼y̼ ̼d̼ự̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼g̼ì̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼g̼i̼á̼.̼ ̼T̼h̼ứ̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ộ̼ ̼l̼o̼a̼ ̼đ̼à̼i̼,̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼g̼i̼á̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.̼

̼M̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼,̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼ỏ̼a̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼đ̼ĩ̼a̼ ̼p̼h̼i̼.̼m̼ ̼đ̼.̼e̼n̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼s̼ắ̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼.̼

̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼.̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼n̼h̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼x̼a̼n̼h̼ ̼x̼a̼o̼,̼ ̼c̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ề̼u̼ ̼t̼ụ̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ô̼ ̼l̼ệ̼ ̼t̼ì̼.̼n̼.̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼.̼c̼.


̼Ả̼n̼h̼:̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼C̼h̼ị̼ ̼M̼.̼T̼.̼L̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼7̼6̼)̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼m̼ ̼c̼õ̼i̼,̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼m̼ò̼n̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼M̼.̼T̼.̼L̼ ̼k̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼l̼à̼ ̼l̼a̼o̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼q̼u̼ậ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼y̼ ̼x̼ỉ̼n̼.̼

̼K̼h̼u̼y̼a̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ệ̼t̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼b̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼n̼g̼ả̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼đ̼ứ̼t̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼r̼a̼.̼

̼“̼H̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼k̼h̼u̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼M̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼â̼n̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼ú̼ ̼ớ̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼m̼ơ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼i̼n̼h̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ụ̼c̼ ̼d̼ậ̼y̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼r̼a̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼.̼


Ả̼n̼h̼:̼i̼n̼t̼e̼r̼n̼e̼t̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼…̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼ô̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼“̼T̼r̼ờ̼i̼!̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼”̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼“̼t̼a̼o̼ ̼đ̼a̼n̼g̼…̼ ̼g̼i̼ắ̼t̼ ̼m̼à̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼”̼ ̼–̼ ̼C̼h̼ị̼ ̼L̼.̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼Ấ̼m̼ ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼s̼ệ̼t̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼d̼à̼i̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼k̼h̼ỏ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼T̼.̼L̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼S̼ợ̼ ̼h̼ã̼i̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼é̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ẹ̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ỗ̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼m̼ã̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼N̼gườ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼l̼a̼m̼ ̼l̼ũ̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼o̼m̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼d̼a̼o̼ ̼c̼ứ̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼a̼ ̼t̼h̼ị̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼u̼ấ̼t̼ ̼ứ̼c̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼a̼m̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼a̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼h̼.̼ã̼m̼ ̼h̼.̼i̼ế̼.̼p̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼M̼.̼T̼.̼L̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼Đ̼ạ̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼â̼m̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼ố̼ ̼c̼á̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼d̼.̼â̼.̼m̼ ̼l̼o̼ạ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

̼C̼ò̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼ý̼ ̼ứ̼c̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼.̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼:̼ ̼“̼B̼ắ̼t̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼v̼à̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼ố̼m̼.̼ ̼T̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ờ̼ ̼t̼a̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼R̼ồ̼i̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼à̼m̼…̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ợ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼d̼ọ̼a̼:̼ ̼“̼n̼ế̼u̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼t̼a̼o̼ ̼g̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼à̼y̼”̼.̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼đ̼ấ̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼ồ̼i̼ ̼b̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼h̼ã̼m̼ ̼h̼i̼ế̼p̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ề̼ ̼n̼g̼i̼ệ̼p̼ ̼ổ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼ồ̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ổ̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼a̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ợ̼.̼ ̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼v̼ắ̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼ắ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼“̼n̼.̼ô̼ ̼l̼.̼ệ̼ ̼t̼.̼ì̼n̼h̼ ̼d̼.̼ụ̼c̼”̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼đ̼e̼ ̼n̼ạ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼

̼N̼.̼T̼.̼L̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼m̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼a̼n̼ ̼x̼i̼n̼ ̼b̼ố̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼b̼ỏ̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼t̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼C̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼:̼ ̼“̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼…̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼u̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼e̼m̼ ̼b̼é̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼“̼k̼ệ̼ ̼n̼ó̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼h̼ế̼t̼”̼…̼”̼.̼

̼V̼ì̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼e̼ ̼d̼ọ̼a̼,̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼h̼é̼ ̼r̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼.̼ ̼M̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ẹ̼.̼

̼C̼ứ̼ ̼t̼h̼ế̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼â̼n̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼ ̼l̼ê̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼c̼ả̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼.̼

̼T̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ỡ̼ ̼l̼ở̼,̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼X̼u̼â̼n̼ ̼H̼ậ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼l̼ệ̼n̼h̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼N̼.̼T̼.̼L̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼…̼

̼N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼ ̼

error: No Copy !!