ᴄầɴ ʜìɴʜ sự ʜóᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛᴜɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ xấᴜ độᴄ

ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ “xɪɴ ᴠíᴀ ʙúᴘ ʙê để ʜọᴄ ɢɪỏɪ” ᴄủᴀ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛʜơ ɴɢᴜʏễɴ đã ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ɢɪóɴɢ ʟêɴ ʜồɪ ᴄʜᴜôɴɢ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴠề ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ xấᴜ độᴄ đᴀɴɢ ᴛʀàɴ ʟᴀɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ. ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛɪếɴ ʜùɴɢ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟᴜậᴛ ᴛɴʜʜ ʜồɴɢ ᴘʜú (ʜà ɴộɪ) ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠɪệᴄ ᴛăɴɢ ᴍứᴄ xử ᴘʜạᴛ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ʟà ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ để đảᴍ ʙảᴏ ᴛíɴʜ ʀăɴ đᴇ.

ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ “xɪɴ ᴠíᴀ ʙúᴘ ʙê để ʜọᴄ ɢɪỏɪ” ᴄủᴀ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛʜơ ɴɢᴜʏễɴ đã ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ɢɪóɴɢ ʟêɴ ʜồɪ ᴄʜᴜôɴɢ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴠề ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ xấᴜ độᴄ đᴀɴɢ ᴛʀàɴ ʟᴀɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ. ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ xấᴜ độᴄ ᴛʜườɴɢ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴛʀẻ ᴛɪɴ ᴠà ʟàᴍ ᴛʜᴇᴏ ɴʜữɴɢ sᴜʏ ɴɢʜĩ ʟệᴄʜ ʟạᴄ, ʜàɴʜ độɴɢ ᴋʜôɴɢ đúɴɢ ᴄʜᴜẩɴ ᴍựᴄ, ᴛự ʟàᴍ ᴛổɴ ᴛʜươɴɢ ᴄʜíɴʜ ᴍìɴʜ ᴛʜậᴍ ᴄʜí đã ᴄó ɴʜữɴɢ ʜậᴜ ǫᴜả đáɴɢ ᴛɪếᴄ xảʏ ʀᴀ ɴʜư ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ʙé ɢáɪ 𝟻 ᴛᴜổɪ ᴛạɪ ᴛᴘ ʜồ ᴄʜí ᴍɪɴʜ sᴀᴜ ᴋʜɪ ʜọᴄ ᴛʜᴇᴏ ᴛʀò ᴛʜắᴛ ᴄổ ɴʜưɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜếᴛ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟸𝟶.

ᴄʜúɴɢ ᴛôɪ đã ᴄó ᴄᴜộᴄ ᴛʀò ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛɪếɴ ʜùɴɢ, ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴛʏ ʟᴜậᴛ ᴛɴʜʜ ʜồɴɢ ᴘʜú (ʜà ɴộɪ) xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴛáᴄ độɴɢ đáɴɢ ʟᴏ ɴɢạɪ ᴛừ ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ɴàʏ đếɴ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴠà ɴʜữɴɢ ᴄăɴ ᴄứ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ để xử ʟý ʜàɴʜ ᴠɪ sảɴ xᴜấᴛ, ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ xấᴜ, độᴄ.


ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛɪếɴ ʜùɴɢ
ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ (ᴘᴠ): ᴛʜưᴀ ʟᴜậᴛ sư, ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴄʟɪᴘ “xɪɴ ᴠíᴀ ʜọᴄ ɢɪỏɪ ᴛừ ʙúᴘ ʙê” ᴄủᴀ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛʜơ ɴɢᴜʏễɴ đã ɢặᴘ ᴘʜảɪ ʟàɴ sóɴɢ ᴘʜẫɴ ɴộ, ᴘʜảɴ ứɴɢ ᴄủᴀ ᴅư ʟᴜậɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴍấʏ ɴɢàʏ ǫᴜᴀ. ᴛʜᴇᴏ ôɴɢ, ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ɴàʏ sẽ ᴛáᴄ độɴɢ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ đếɴ ᴛâᴍ sɪɴʜ ʟý ᴄủᴀ ᴛʀẻ ᴇᴍ?

ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛɪếɴ ʜùɴɢ: ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄủᴀ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄôɴɢ ᴛʀìɴʜ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴄʜỉ ʀᴀ đặᴄ ᴛíɴʜ ᴄủᴀ ᴛʀẻ ᴇᴍ ʟà ᴛʜíᴄʜ ʙắᴛ ᴄʜướᴄ ɴɢườɪ ʟớɴ, ᴛʜíᴄʜ ʟàᴍ ᴛʜứ ᴍìɴʜ ᴍᴜốɴ. ᴠì ᴛʜế, ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴄáᴄ ʙé ʙắᴛ ᴄʜướᴄ “xɪɴ ᴠíᴀ ʜọᴄ ɢɪỏɪ ᴛừ ʙúᴘ ʙê” ᴄủᴀ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛʜơ ɴɢᴜʏễɴ ʟà ʜɪệɴ ʜữᴜ. ᴛʜᴀʏ ᴠì, ᴛʀẻ ᴄʜăᴍ ᴄʜỉ ʜọᴄ ᴛậᴘ để đạᴛ đượᴄ ᴋếᴛ ǫᴜả ᴄᴀᴏ, ᴛʜì ɴɢʜĩ ʀằɴɢ ʟườɪ ʙɪếɴɢ ᴄũɴɢ ᴄó ᴛʜể ʜọᴄ ɢɪỏɪ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ xɪɴ ᴠíᴀ ʙúᴘ ʙê. ᴠớɪ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ɴʜư ᴛʜế, ᴄʟɪᴘ ɴàʏ đã đầᴜ độᴄ ᴛư ᴛưởɴɢ ᴄáᴄ ʙé ʙằɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ ʟệᴄʜ ʟạᴄ ᴍê ᴛíɴ, ᴅẫɴ đếɴ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄʜốɴɢ đốɪ, ᴋʜôɴɢ ɴɢʜᴇ ʟờɪ ʙố ᴍẹ ᴛʜầʏ ᴄô ᴘʜảɪ ᴄʜăᴍ ᴄʜỉ ʜọᴄ, ᴛʜɪếᴜ ʜɪểᴜ ʙɪếᴛ ᴄũɴɢ ʟà ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ᴄáᴄ ʜàɴʜ độɴɢ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴍà ɴɢàɴʜ ᴛâᴍ ʟý ʜọᴄ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ đã ᴄʜỉ ʀᴀ.

ᴘᴠ: ᴛʀướᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ “xɪɴ ᴠíᴀ ʜọᴄ ɢɪỏɪ ᴛừ ʙúᴘ ʙê”, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đã ᴛừɴɢ ʙɪếᴛ đếɴ ʜɪệɴ ᴛượɴɢ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ “ᴋʜá ʙảɴʜ” ᴠớɪ ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ᴠề ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɢɪᴀɴɢ ʜồ, xã ʜộɪ đᴇɴ ᴛʜᴜ ʜúᴛ ʜàɴɢ ᴛʀɪệᴜ ʟượᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ. ʟạɪ đã ᴛừɴɢ ᴄó ᴄả ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ʜướɴɢ ᴅẫɴ ᴄáᴄ ᴇᴍ ᴛự sáᴛ ɴʜư “ᴛʜử ᴛʜáᴄʜ ᴄùɴɢ ᴍᴏᴍᴏ” ʜᴀʏ “ᴛʜắᴛ ᴄổ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴛʜở đượᴄ”… ᴄó ᴛʜể ᴛʜấʏ, ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ xấᴜ độᴄ đᴀɴɢ địɴʜ ʜướɴɢ ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ᴍéᴏ ᴍó, ʟệᴄʜ ʟạᴄ ᴠề ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ ᴠà ʜàɴʜ độɴɢ ᴄủᴀ ᴛʀẻ?

ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛɪếɴ ʜùɴɢ: ɴʜư ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴠừᴀ ʟɪệᴛ ᴋê, ɢầɴ đâʏ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ ɴɢàʏ ᴄàɴɢ xᴜấᴛ ʜɪệɴ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ᴠề ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ɢɪᴀɴɢ ʜồ, xã ʜộɪ đᴇɴ, ᴄáᴄ ᴛʀò ᴛʜử ᴛʜáᴄʜ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ đếɴ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ, ᴍê ᴛíɴ ᴅị đᴏᴀɴ, ăɴ ᴍặᴄ ʜở ʜᴀɴɢ ɢợɪ ᴅụᴄ, ʟờɪ ɴóɪ ᴛʜô ᴛụᴄ ᴋʜɪêᴜ ᴋʜíᴄʜ, ɴʜữɴɢ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴋʜăᴍ ᴛʀᴏɴɢ ʜọᴄ đườɴɢ, ᴋíᴄʜ ᴛʜíᴄʜ ᴛʀẻ đòɪ ᴍᴜᴀ ᴛʀò ᴄʜơɪ ᴍớɪ ʟɪêɴ ᴛụᴄ, ăɴ ᴋẹᴏ ᴛʜốɪ…

ᴛʜᴇᴏ ʙáᴏ ᴄáᴏ ᴄủᴀ ᴠɪᴇᴛɴᴀᴍ ᴅɪɢɪᴛᴀʟ ᴀᴛᴠᴇʀᴛɪsɪɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟿, ᴍỗɪ ɴɢườɪ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛʀᴜɴɢ ʙìɴʜ ʜằɴɢ ɴɢàʏ ᴅàɴʜ 𝟸 ᴛɪếɴɢ 𝟹𝟹 ᴘʜúᴛ để ᴛʀᴜʏ ᴄậᴘ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ. ɴɢʜĩᴀ ʟà ɴʜữɴɢ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄʟɪᴘ ᴛʀêɴ ʜᴏàɴ ᴛᴏàɴ ᴄó ᴄơ ʜộɪ xâᴍ ʟấɴ ᴠàᴏ ᴛư ᴛưởɴɢ ᴠà ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ.

ᴛừ đó, ᴅẫɴ đếɴ ɴɢᴜʏ ᴄơ, xã ʜộɪ ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ “ᴋʜá ʙảɴʜ” ᴍớɪ, ᴄó ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛʀẻ ᴄó ᴛʜể ɢặᴘ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴠề ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ʙởɪ ᴛʀò ᴛʜắᴛ ᴄổ, sự áᴍ ảɴʜ ɢợɪ ᴅụᴄ ʟàᴍ ᴛăɴɢ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛộɪ xâᴍ ᴘʜạᴍ ʜạɪ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ đặᴄ ʙɪệᴛ đốɪ ᴠớɪ ᴛʀẻ ᴇᴍ, ɴʜữɴɢ ʟờɪ ʟẽ ᴠăɴɢ ᴛụᴄ ᴄʜửɪ ʙậʏ, ᴛʜáɪ độ ᴛʜáᴄʜ ᴛʜứᴄ ɴɢôɴɢ ɴɢʜêɴʜ sẵɴ sàɴɢ đâᴍ ᴄʜéᴍ ᴄũɴɢ ʟàᴍ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ.

ᴄáᴄ ʜɪệɴ ᴛượɴɢ ɴàʏ đᴀɴɢ ʟàᴍ ᴘʜá ᴠỡ ᴄáᴄ ǫᴜʏ ᴛắᴄ đạᴏ đứᴄ xã ʜộɪ. ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄầɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ʜàɴʜ độɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ɢɪớɪ ᴛʀẻ, ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴄủᴀ đấᴛ ɴướᴄ, ᴋʜỏɪ sự xâᴍ ʟấɴ ᴄủᴀ sảɴ ᴘʜẩᴍ đồɪ ᴛʀụʏ, độᴄ ʜạɪ.

ᴘᴠ: ɴʜư ᴠậʏ, ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ xấᴜ độᴄ ᴛʀàɴ ʟᴀɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ xã ʜộɪ đᴀɴɢ ᴛáᴄ độɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ đếɴ ᴛâᴍ ʟý ᴍà ʟà ᴄả ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄủᴀ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴠà để ʟạɪ ɴʜữɴɢ ʜậᴜ ǫᴜả ᴋʜôɴ ʟườɴɢ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʟà ᴄʜíɴʜ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ ᴄủᴀ ᴛʀẻ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, đâʏ ʟạɪ ʟà ɴʜữɴɢ ᴋêɴʜ ᴛʜᴜ ʜúᴛ ʜàɴɢ ᴛʀɪệᴜ ʟượᴛ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ. ʟᴜậᴛ sư ᴄó ᴛʜể ʟý ɢɪảɪ ᴠì sᴀᴏ?

ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛɪếɴ ʜùɴɢ: ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ᴛʀêɴ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ɴɢắɴ ᴅễ ʟàᴍ, ᴅễ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴋʜáᴄ ʙɪệᴛ ᴠà ấɴ ᴛượɴɢ ᴍạɴʜ ʟàᴍ ᴛʀẻ ᴛò ᴍò ᴛʜíᴄʜ ᴛʜú, ʙởɪ ᴛʀẻ ᴄʜưᴀ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜứᴄ đượᴄ đâᴜ ʟà ᴛốᴛ đâᴜ ʟà xấᴜ. ᴄộɴɢ ᴛʜêᴍ đặᴄ ᴛíɴʜ ᴄủᴀ ɢɪớɪ ᴛʀẻ ᴛʜíᴄʜ ᴛʜể ʜɪệɴ ᴍìɴʜ, ᴍᴜốɴ ᴋʜẳɴɢ địɴʜ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴛʀᴏɴɢ xã ʜộɪ, ᴛʜì sự ᴋʜáᴄ ʙɪệᴛ, sự ɴổɪ ᴛɪếɴɢ ʙằɴɢ ᴄáᴄʜ ɢâʏ ᴛᴀɪ ᴛɪếɴɢ ᴍà ɴɢᴀʏ ᴄả ᴄáᴄ ɴɢôɪ sᴀᴏ đɪệɴ ảɴʜ ᴋʜôɴɢ ʙị xử ʟý, ᴛʜì ᴠề ᴍặᴛ ᴛâᴍ ʟý đươɴɢ ɴʜɪêɴ ᴄáᴄ ʙạɴ ᴛʀẻ ᴄũɴɢ ʟàᴍ ᴛʜᴇᴏ.

ᴘᴠ: sᴀᴜ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ “xɪɴ ᴠíᴀ ʜọᴄ ɢɪỏɪ ᴛừ ʙúᴘ ʙê”, ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛʜơ ɴɢᴜʏễɴ ᴄʜỉ ʙị xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴠề ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ, ᴄʜɪᴀ sẻ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ, ᴄổ súʏ ᴍê ᴛíɴ ᴅị đᴏᴀɴ ᴠớɪ ᴍứᴄ ᴘʜạᴛ 𝟽,𝟻 ᴛʀɪệᴜ đồɴɢ. Ôɴɢ ᴄó ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴍứᴄ xử ᴘʜạᴛ ɴàʏ ʟà ǫᴜá ɴʜẹ sᴏ ᴠớɪ ʜậᴜ ǫᴜả ᴍà ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ ᴍᴀɴɢ ʟạɪ ᴄũɴɢ ɴʜư ʟợɪ ɴʜᴜậɴ ᴍà ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ɴàʏ ᴛʜᴜ đượᴄ?

ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛɪếɴ ʜùɴɢ: Đɪềᴜ đó ʟà ʜɪểɴ ɴʜɪêɴ ᴍà ʜầᴜ ɴʜư ɴɢườɪ ᴅâɴ ɴàᴏ ᴄũɴɢ ᴛʜấʏ đượᴄ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ʙìɴʜ ʟᴜậɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ ᴄủᴀ ᴄộɴɢ đồɴɢ. ᴍứᴄ xử ᴘʜạᴛ ɴʜẹ ᴋʜôɴɢ đủ sứᴄ ʀăɴ đᴇ ᴋʜɪếɴ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴠẫɴ ᴄó ᴛʜể ᴛáɪ ᴘʜạᴍ, ɴɢườɪ ᴅâɴ ʟᴏ ʟắɴɢ ᴠề ᴋʜả ɴăɴɢ ʙảᴏ ᴠệ ᴄᴏɴ ᴇᴍ ᴍìɴʜ ʙằɴɢ ʜàɴɢ ʀàᴏ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. ʜọ ᴄó ᴛʜể ᴛự ᴛìᴍ ᴄáᴄʜ ʙảᴏ ᴠệ ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ʙằɴɢ ɴʜɪềᴜ ᴄáᴄʜ: ᴄấᴍ ᴄᴏɴ, ᴄʜặɴ ᴋêɴʜ, ᴛᴜʏêɴ ᴛʀᴜʏềɴ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴛư ᴛưởɴɢ… ɴʜưɴɢ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ʙɪếᴛ ʟà ʀấᴛ ᴋʜó để ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴄó ᴛʜể ᴋɪểᴍ sᴏáᴛ đượᴄ sᴜʏ ɴɢʜĩ ᴄủᴀ ᴛʀẻ ᴠà ʙảᴏ ᴠệ ᴄʜúɴɢ ở ᴍọɪ ʟúᴄ ᴍọɪ ɴơɪ.

ɴʜư ᴍứᴄ xử ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴜốɴɢ ʀượᴜ ʙɪᴀ ᴋʜɪ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, ᴛʀướᴄ ᴋɪᴀ ᴠớɪ ᴍứᴄ xử ᴘʜạᴛ ɴʜẹ, ᴅẫɴ đếɴ ɴɢườɪ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴄᴏɪ ɴʜẹ, ɴêɴ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ ᴅᴏ ʀượᴜ ʙɪᴀ ɢâʏ ʀᴀ ᴠẫɴ ᴛɪếᴘ ᴛụᴄ ɢɪᴀ ᴛăɴɢ. ᴛừ ɴɢàʏ ɴɢʜị địɴʜ số 𝟷𝟶𝟶/𝟸𝟶𝟷𝟿/ɴĐ-ᴄᴘ ʀᴀ đờɪ ᴛăɴɢ ᴍứᴄ xử ᴘʜạᴛ ʟêɴ đáɴɢ ᴋể đã ɢɪảᴍ ᴛʜɪểᴜ đượᴄ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ số ᴠụ ᴛᴀɪ ɴạɴ ɢɪᴀᴏ ᴛʜôɴɢ, ý ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴄũɴɢ ɴâɴɢ ʟêɴ đáɴɢ ᴋể, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ɴʜɪềᴜ ǫᴜáɴ ʀượᴜ ʙɪᴀ ᴘʜảɪ đóɴɢ ᴄửᴀ ᴠì ᴅᴏᴀɴʜ ᴛʜᴜ ɢɪảᴍ ʜᴏặᴄ ᴘʜảɪ ʙố ᴛʀí xᴇ ôᴛô ᴄʜở ᴋʜáᴄʜ ᴠề. ᴠì ᴠậʏ, ᴠɪệᴄ ᴛăɴɢ ᴍứᴄ xử ᴘʜạᴛ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ʟà ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ để đảᴍ ʙảᴏ ᴛíɴʜ ʀăɴ đᴇ.

ᴘᴠ: ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ɢỡ ʙỏ, ᴠô ʜɪệᴜ ʜóᴀ ʜàɴɢ ɴɢàɴ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ xấᴜ độᴄ, xử ʟý ᴄáᴄ ᴄá ɴʜâɴ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴍứᴄ xử ʟý ᴍớɪ ᴄʜỉ ʟà ᴘʜạᴛ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ. ʟᴜậᴛ sư ᴄó ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, đã đếɴ ʟúᴄ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴘʜảɪ ʜìɴʜ sự ʜóᴀ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴄᴜɴɢ ᴄấᴘ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ xấᴜ độᴄ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ ᴋʜɪ ʜậᴜ ǫᴜả để ʟạɪ ᴋʜôɴ ʟườɴɢ ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʟà đã ᴄó ᴄả ᴄáɪ ᴄʜếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ ᴄủᴀ ᴛʀẻ ɴʜỏ?

ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛɪếɴ ʜùɴɢ: ǫᴜᴀ đâʏ, ᴛôɪ xɪɴ ᴄʜɪᴀ ʙᴜồɴ ᴠớɪ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴄủᴀ ᴄʜáᴜ ʙé ʙị ᴄʜếᴛ ᴛʜươɴɢ ᴛâᴍ ᴠì ʟàᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴄʟɪᴘ “ᴛʜắᴛ ᴄổ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴛʜở đượᴄ”. ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛᴜɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ “ᴛʜắᴛ ᴄổ ɴʜưɴɢ ᴠẫɴ ᴛʜở đượᴄ” ᴋʜɪếɴ ᴄʜáᴜ ʙé ᴛưởɴɢ ᴛʜậᴛ ʟàᴍ ᴛʜᴇᴏ ᴠà ɢâʏ ʜậᴜ ǫᴜả ᴄʜếᴛ ɴɢườɪ đã ᴘʜạᴍ ᴠàᴏ ᴛộɪ ᴠô ý ɢâʏ ᴄʜếᴛ ɴɢườɪ.

ʀõ ʀàɴɢ ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ độᴄ ʜạɪ để ʟạɪ ʜậᴜ ǫᴜả ᴠô ᴄùɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ, xâᴍ ʜạɪ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ đếɴ ᴛíɴʜ ᴍạɴɢ, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴍốɪ ʟɪêɴ ʜệ ɢɪữᴀ ɴɢᴜʏêɴ ɴʜâɴ ᴛʜɪếᴜ ʜɪểᴜ ʙɪếᴛ ᴠà ʜậᴜ ǫᴜả ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ʟà ʀấᴛ ᴋʜó ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ, ᴠì ᴄʟɪᴘ đầᴜ độᴄ ᴛừ ʀấᴛ ʟâᴜ ᴛʀướᴄ đó, đếɴ ᴍộᴛ ᴛʜờɪ đɪểᴍ sᴀᴜ ɴàʏ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ɴʜɪềᴜ ɴăᴍ sᴀᴜ ᴍớɪ ᴛʜể ʜɪệɴ ʀᴀ.

ᴄʜíɴʜ ᴠì sự ɴɢᴜʏ ʜạɪ sâᴜ ʀộɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟườɴɢ ʜếᴛ đượᴄ đếɴ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ᴍỗɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠà ᴛᴏàɴ xã ʜộɪ, ɴêɴ ᴛôɪ đề ɴɢʜị ᴄáᴄ ɴʜà ʟậᴘ ᴘʜáᴘ ʜìɴʜ sự ʜóᴀ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛᴜɴɢ ᴄʟɪᴘ đầᴜ độᴄ ᴛʀẻ ᴇᴍ ɴóɪ ʀɪêɴɢ ᴠà ɴʜâɴ ᴅâɴ ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜư ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ đã ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ.

ᴘᴠ: Để ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ xấᴜ độᴄ, ᴛʜᴇᴏ ʟᴜậᴛ sư ᴄầɴ ᴄó ɴʜữɴɢ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ᴛừ ᴘʜíᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ?

ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛɪếɴ ʜùɴɢ: ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ʟᴜậᴛ ᴀɴ ᴛᴏàɴ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟻, ʟᴜậᴛ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴍạɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾, ʟᴜậᴛ ᴠɪễɴ ᴛʜôɴɢ ɴăᴍ 𝟸𝟶𝟷𝟾 ᴠà ᴄáᴄ ʟᴜậᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜưᴀ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴʜà ɴướᴄ ʜᴀʏ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴅịᴄʜ ᴠụ ᴠɪễɴ ᴛʜôɴɢ ɴàᴏ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ, ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ʙằɴɢ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠɪễɴ ᴛʜôɴɢ đốɪ ᴠớɪ ᴠɪệᴄ ɢửɪ, ᴛʀᴜʏềɴ, ɴʜậɴ ᴠà xử ʟý ᴄʜữ ᴠɪếᴛ, ʜìɴʜ ảɴʜ, âᴍ ᴛʜᴀɴʜ ᴄó ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴍê ᴛíɴ, đồɪ ᴛʀụʏ, ᴋíᴄʜ độɴɢ ʙạᴏ ʟựᴄ…

Đâʏ ʟà ʟỗ ʜổɴɢ ᴘʜáᴘ ʟý, đã đếɴ ʟúᴄ ᴄáᴄ ɴʜà ʟậᴘ ᴘʜáᴘ ǫᴜʏ địɴʜ ʙổ sᴜɴɢ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ɴɢăɴ ᴄʜặɴ ʙằɴɢ ᴋỹ ᴛʜᴜậᴛ ᴠɪễɴ ᴛʜôɴɢ đốɪ ᴠớɪ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ɴêᴜ ᴛʀêɴ. ᴠà ɴʜư ᴛôɪ đã ɴóɪ ở ᴛʀêɴ, ᴄáᴄ ɴʜà ʟậᴘ ᴘʜáᴘ ᴄầɴ xᴇᴍ xéᴛ ʜìɴʜ sự ʜóᴀ ᴄáᴄ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛᴜɴɢ ᴄʟɪᴘ đầᴜ độᴄ ᴛʀẻ ᴇᴍ ɴóɪ ʀɪêɴɢ ᴠà ɴʜâɴ ᴅâɴ ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ ɴʜư ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴛʜᴇᴏ ʜướɴɢ ᴄʜỉ ᴄầɴ ᴄó ʜàɴʜ ᴠɪ đã ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ.

ᴄòɴ ᴠề xử ʟý ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʜàɴʜ ᴄʜíɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ʟĩɴʜ ᴠựᴄ ᴠɪễɴ ᴛʜôɴɢ, ɴɢʜị địɴʜ số 𝟷𝟻/ 𝟸𝟶𝟸𝟶/ ɴĐ-ᴄᴘ ǫᴜʏ địɴʜ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴄơ ǫᴜᴀɴ, ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ ᴄó ᴛʜẩᴍ ǫᴜʏềɴ xử ᴘʜạᴛ, ɴʜư ᴛʜᴀɴʜ ᴛʀᴀ ɴɢàɴʜ ᴠɪễɴ ᴛʜôɴɢ, ủʏ ʙᴀɴ ɴʜâɴ ᴅâɴ ᴄáᴄ ᴄấᴘ, ɴɢàɴʜ ᴄôɴɢ ᴀɴ. Để xử ʟý ʜɪệᴜ ǫᴜả, ᴛôɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴàʏ ᴄầɴ ᴘʜốɪ ʜợᴘ ᴠớɪ ɴʜᴀᴜ để ᴄó ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ đồɴɢ ʙộ. ᴘʜầɴ ʟớɴ, ᴋʜɪ ᴅư ʟᴜậɴ xã ʜộɪ ᴠà ʙáᴏ ᴄʜí ᴘʜảɴ đốɪ ǫᴜʏếᴛ ʟɪệᴛ ᴛʜì ᴄáᴄ ᴄʟɪᴘ ᴘʜảɴ ᴄảᴍ, ɴɢᴜʏ ʜạɪ ᴍớɪ ʙị xử ʟý.

ᴘᴠ: ʟà ᴍộᴛ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ, ᴛôɪ ʀấᴛ ʟᴏ ʟắɴɢ ᴋʜɪ ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ xấᴜ độᴄ ᴠẫɴ đᴀɴɢ ᴛʀàɴ ʟᴀɴ ᴛʀêɴ ᴍạɴɢ ᴠà ᴄᴏɴ ᴍìɴʜ ʀấᴛ ᴅễ ᴛɪếᴘ ᴄậɴ. ʟᴜậᴛ sư ᴄó ᴋʜᴜʏếɴ ᴄáᴏ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ đốɪ ᴠớɪ ʙậᴄ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ɢɪúᴘ ᴛʀẻ ᴛʀáɴʜ xᴀ ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ xấᴜ độᴄ, ʙảᴏ ᴠệ ᴛʀẻ ᴛʀêɴ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ᴍạɴɢ?

ʟᴜậᴛ sư ᴛʀươɴɢ ᴛɪếɴ ʜùɴɢ: ᴛôɪ ᴄũɴɢ ʟà ᴍộᴛ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴠà ᴛôɪ ᴄũɴɢ đã ɴʜìɴ ᴛʜấʏ ɴɢᴜʏ ᴄơ ᴛɪềᴍ ẩɴ ᴛừ ɴʜữɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ độᴄ ʜạɪ ɴɢᴀʏ ᴛừ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴛôɪ ᴄòɴ ʀấᴛ ɴʜỏ. Đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜờɪ đạɪ ʜɪệɴ ɴᴀʏ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʀẻ ᴇᴍ sử ᴅụɴɢ ᴍáʏ ᴛíɴʜ, đɪệɴ ᴛʜᴏạɪ ᴄó ᴋếᴛ ɴốɪ ᴍạɴɢ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴠì ɴʜữɴɢ ʟí ᴅᴏ ᴋʜáᴄ ɴʜᴀᴜ.

ᴛʜᴇᴏ ᴛôɪ, ᴍᴜốɴ ᴛʀẻ ʜɪểᴜ ᴠà ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ ᴍìɴʜ, ᴄáᴄ ʙậᴄ ᴘʜụ ʜᴜʏɴʜ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴅàɴʜ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴄʜơɪ ᴠà ɴóɪ ᴄʜᴜʏệɴ ᴠớɪ ᴄᴏɴ ɴʜɪềᴜ ʜơɴ ᴠàᴏ ʙᴜổɪ ᴛốɪ ᴠà ᴅịᴘ ᴄᴜốɪ ᴛᴜầɴ. ᴛôɪ ʙɪếᴛ đɪềᴜ đó ᴛưởɴɢ ᴄʜừɴɢ đơɴ ɢɪảɴ ɴʜưɴɢ ʟạɪ ʀấᴛ ᴋʜó ᴠớɪ ɴʜɪềᴜ ɢɪᴀ đìɴʜ, ᴋʜɪ ᴍà sᴀᴜ ɢɪờ ʟàᴍ ᴠẫɴ ᴄòɴ ʙộɴ ʙề ʙᴀᴏ ᴠɪệᴄ. ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ, ᴛʀẻ ᴇᴍ ʟà ᴛươɴɢ ʟᴀɪ ᴄủᴀ đấᴛ ɴướᴄ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ đừɴɢ để đếɴ ᴋʜɪ ᴄᴏɴ ᴄáɪ xảʏ ʀᴀ đɪềᴜ đáɴɢ ᴛɪếᴄ ʀồɪ ᴍớɪ ɴóɪ ɢɪá ɴʜư…

ʜơɴ ɴữᴀ, để ᴄʜᴏ ᴄᴏɴ ɴɢʜᴇ ᴍìɴʜ, ᴛʜì ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴘʜảɪ ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ɴɢườɪ ʙạɴ ᴛʜựᴄ sự ᴄủᴀ ᴄᴏɴ, ʟắɴɢ ɴɢʜᴇ ᴄᴏɴ ᴠà ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴛʀở ᴛʜàɴʜ ᴛʜầɴ ᴛượɴɢ ᴄủᴀ ᴄᴏɴ. ᴄó ɴʜư ᴛʜế ɴʜữɴɢ đɪềᴜ ᴛốᴛ đẹᴘ ᴍìɴʜ ᴅạʏ ᴅỗ ᴛʀẻ sẽ ᴅễ ᴅàɴɢ ᴛɪếᴘ ɴʜậɴ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴇᴏ, ɢɪốɴɢ ɴʜư ʙắᴛ ᴄʜướᴄ ᴄáᴄ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴠậʏ.

ɴɢᴜồɴ: ᴄᴀɴᴅ.ᴄᴏᴍ.ᴠɴ

error: No Copy !!