S̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼q̼u̼ẳ̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼

B̼á̼o̼ ̼T̼i̼m̼e̼s̼ ̼o̼f̼ ̼I̼n̼d̼i̼a̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼2̼.̼5̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼


Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼l̼i̼p̼

̼C̼H̼Ụ̼P̼ ̼T̼Ừ̼ ̼C̼L̼I̼P̼

̼V̼à̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼đ̼ã̼ ̼d̼ạ̼t̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼a̼i̼ ̼b̼ờ̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ĩ̼ ̼J̼a̼n̼a̼r̼d̼h̼a̼n̼ ̼S̼i̼n̼g̼h̼ ̼S̼i̼g̼r̼i̼w̼a̼l̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ả̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼B̼J̼P̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼x̼e̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼B̼i̼h̼a̼r̼.̼

̼B̼á̼o̼ ̼đ̼à̼i̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼2̼.̼5̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼v̼i̼d̼e̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼o̼ ̼b̼u̼ộ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼h̼ị̼ ̼s̼ĩ̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼k̼ê̼n̼h̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼N̼D̼T̼V̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼J̼a̼n̼a̼r̼d̼h̼a̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼1̼9̼ ̼x̼á̼c̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼
̼H̼à̼n̼g̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼G̼h̼a̼z̼i̼p̼u̼r̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼U̼t̼t̼a̼r̼ ̼P̼r̼a̼d̼e̼s̼h̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼à̼n̼ ̼p̼h̼á̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼.

D̼â̼n̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼u̼x̼a̼r̼ ̼(̼b̼a̼n̼g̼ ̼B̼i̼h̼a̼r̼)̼,̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼0̼.̼5̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼x̼á̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ố̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼ò̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼ở̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼ả̼i̼.

̼V̼ù̼n̼g̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼ở̼ ̼R̼u̼r̼a̼l̼ ̼B̼i̼h̼a̼r̼ ̼v̼à̼ ̼U̼t̼t̼a̼r̼ ̼P̼r̼a̼d̼e̼s̼h̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼i̼á̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼t̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼ọ̼t̼ ̼t̼ừ̼ ̼4̼0̼0̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼1̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼r̼u̼p̼e̼e̼ ̼(̼1̼2̼5̼.̼0̼0̼0̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼3̼,̼1̼7̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼)̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ủ̼i̼,̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ọ̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼v̼ứ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼

̼S̼ố̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ở̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼d̼ữ̼ ̼l̼i̼ệ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼B̼ộ̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼1̼2̼.̼5̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼4̼.̼2̼0̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ò̼n̼g̼ ̼2̼4̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼t̼h̼o̼á̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼m̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼4̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼/̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼n̼â̼n̼g̼ ̼t̼ổ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼a̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼ư̼ợ̼t̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼2̼5̼0̼.̼0̼0̼0̼ ̼c̼a̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼R̼e̼u̼t̼e̼r̼s̼.̼

Nguồn: https://thanhnien.vn/the-gioi/soc-truoc-canh-tuong-nhan-vien-cuu-thuong-quang-xac-chet-xuong-song-o-an-do-1382615.html?fbclid=IwAR0GAhEdUkv5Kmaq4fa2da6hh3z

error: No Copy !!