S̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼d̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼k̼e̼o̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼x̼á̼c̼ ̼ư̼ớ̼p̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ủ̼

C̼l̼i̼p̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼á̼c̼ ̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼

̼V̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼4̼/̼1̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼v̼ô̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼

C̼l̼i̼p̼ ̼d̼à̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼1̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ứ̼ ̼a̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼ù̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼:̼ ̼G̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ụ̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼o̼n̼ ̼n̼ớ̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼x̼á̼c̼ ̼ư̼ớ̼p̼”̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼


C̼l̼i̼p̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼,̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼x̼á̼c̼ ̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼v̼à̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼b̼à̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ạ̼o̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼h̼a̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼3̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼”̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼.̼

̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼2̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼ở̼ ̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼.̼ ̼

T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼d̼á̼n̼ ̼b̼ă̼n̼g̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼ ̼

M̼ụ̼c̼ ̼đ̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼é̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼k̼h̼ó̼c̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼p̼h̼i̼ề̼n̼ ̼g̼i̼ấ̼c̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼e̼m̼ ̼b̼é̼
̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ả̼i̼ ̼g̼i̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼”̼x̼á̼c̼ ̼ư̼ớ̼p̼”̼.̼


̼M̼ộ̼t̼ ̼b̼é̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ị̼t̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼ặ̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼n̼h̼ú̼c̼ ̼n̼h̼í̼c̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼ử̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼2̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼d̼ã̼ ̼m̼a̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼

̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼.̼

̼H̼a̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼a̼ ̼t̼h̼ả̼i̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼ừ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼

̼Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼l̼i̼p̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼b̼í̼ ̼m̼ậ̼t̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼t̼ê̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼U̼S̼B̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼e̼m̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼.̼ ̼N̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼o̼n̼g̼,̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼h̼u̼y̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼

̼V̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼ạ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼

V̼ừ̼a̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼m̼ầ̼m̼ ̼n̼o̼n̼ ̼T̼â̼y̼ ̼B̼a̼n̼ ̼N̼h̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼ử̼ ̼p̼h̼ạ̼t̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼ù̼ ̼g̼i̼a̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ã̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼.̼ ̼

C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼“̼h̼ổ̼ ̼b̼á̼o̼”̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼é̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ù̼m̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ể̼ ̼é̼p̼ ̼n̼g̼ủ̼.̼

̼C̼l̼i̼p̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼g̼ắ̼m̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼g̼i̼á̼o̼,̼ ̼t̼r̼á̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼.

error: No Copy !!