ᴘʜᴀ ʟê ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄᴏɴ sắᴘ sɪɴʜ ᴍᴀɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠì sợ xấᴜ ʜổ

ɴữ ᴄᴀ sĩ ᴘʜᴀ ʟê ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠì ᴠɪệᴄ sɪɴʜ ᴠɪsᴀ ᴋʜó ᴋʜăɴ ɴêɴ ᴄô ᴋʜ.ôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴄᴏɴ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴍᴀɴɢ ǫᴜốᴄ ᴛịᴄʜ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ. ᴍớɪ đâʏ ᴋʜɪ ᴄʜɪᴀ sẻ … Read More

ᴄʜẳɴɢ ᴄầɴ ʙằɴɢ ᴄấᴘ 𝟹 ᴠẫɴ ʜọᴄ ᴛʜạᴄ sĩ, ɴữ ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ở Đắᴋ ʟắᴋ ǫᴜá ɢɪỏɪ

ʙạɴ đọᴄ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴍượɴ ʙằɴɢ để đɪ ʜọᴄ ᴄᴀᴏ ʜơɴ ʟà ǫᴜá ɢɪỏɪ ᴛʜì ᴘʜảɪ ᴋʜᴜʏếɴ ᴋʜíᴄʜ, ᴄʜứ ᴄó ᴍượɴ ʙằɴɢ để đượᴄ ɴâɴɢ đỡ ᴋʜôɴɢ ᴛʀᴏɴɢ … Read More

ᴄʜú ʀᴜộᴛ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ ʜɪếᴘ ᴅâᴍ ᴄʜáᴜ ɢáɪ ᴛớɪ ᴄó ᴛʜᴀɪ: Đốɪ ᴛượɴɢ ᴛừɴɢ ᴘʜạᴍ ᴛộɪ ᴛươɴɢ ᴛự ᴄáᴄʜ đâʏ 𝟸𝟸 ɴăᴍ, đề xᴜấᴛ ᴛʜɪếɴ ʜóᴀ ʜọᴄ

ᴛạɪ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄôɴɢ ᴀɴ ʙướᴄ đầᴜ, đốɪ ᴛượɴɢ Đỗ ᴠăɴ ʟạɪ ᴛʜừᴀ ɴʜậɴ đã 𝟻 ʟầɴ ǫᴜᴀɴ ʜệ ᴛìɴʜ ᴅụᴄ ᴠớɪ ᴄʜáᴜ ᴛ., ʟà ᴄʜáᴜ ʀᴜộᴛ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó … Read More

ᴄáɪ ᴋếᴛ đắɴɢ ᴄʜᴏ 𝟹 ᴛʜɪếᴜ ɴữ “ᴋʜᴏᴇ” ᴄʟɪᴘ đáɴʜ ʜộɪ đồɴɢ ᴛʀêɴ ғᴀᴄᴇʙᴏᴏᴋ

ʙᴀ ᴛʜɪếᴜ ɴữ ᴄʜỉ ᴠừᴀ ᴍớɪ ʙướᴄ ǫᴜᴀ ᴛᴜổɪ 𝟷𝟽, đềᴜ ᴄó ɴéᴛ xɪɴʜ xắɴ, ɴɢâʏ ɴɢô ᴛᴜʏ ᴋʜᴜôɴ ᴍặᴛ ɢɪờ đầʏ ᴠẻ ʜᴏᴀɴɢ ᴍᴀɴɢ, ʟᴏ ʟắɴɢ. ᴄũɴɢ ᴄʜíɴʜ 𝟹 … Read More

ᴄầɴ ʜìɴʜ sự ʜóᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴛᴜɴɢ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ xấᴜ độᴄ

ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ “xɪɴ ᴠíᴀ ʙúᴘ ʙê để ʜọᴄ ɢɪỏɪ” ᴄủᴀ ʏᴏᴜᴛᴜʙᴇʀ ᴛʜơ ɴɢᴜʏễɴ đã ᴍộᴛ ʟầɴ ɴữᴀ ɢɪóɴɢ ʟêɴ ʜồɪ ᴄʜᴜôɴɢ ᴄảɴʜ ʙáᴏ ᴠề ᴄáᴄ ᴠɪᴅᴇᴏ ᴄʟɪᴘ xấᴜ … Read More

Đạɪ ᴛá Đɪɴʜ ᴠăɴ ɴơɪ ᴛɪếᴛ ʟộ: “ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ đᴀɴɢ ɴʜắᴍ ᴠàᴏ ᴄáᴄ ᴛʜàɴʜ ᴠɪêɴ ɢɪᴀ đìɴʜ ᴛôɪ”

ɢɪáᴍ đốᴄ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ᴄʜɪᴀ sẻ, ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴄáᴄ ɴʜóᴍ ᴛộɪ ᴘʜạᴍ ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ᴍᴜốɴ ᴅùɴɢ ᴛɪềɴ để “đɪềᴜ” ôɴɢ đɪ, ᴍà ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄòɴ sử … Read More

ʙí ᴛʜư ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ɴêɴ “xóᴛ” ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴠɪệᴄ xử ʟý ᴄáɴ ʙộ

ʙí ᴛʜư ᴛʜàɴʜ ủʏ ᴛᴘʜᴄᴍ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ɴêɴ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄáɴ ʙộ ʟà ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛʜᴇɴ ᴄʜốᴛ ᴠà ôɴɢ “xóᴛ” ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ʙí ᴛʜư ʜᴜʏệɴ ủʏ ʙìɴʜ ᴄʜáɴʜ … Read More

ɴɢườɪ ʜùɴɢ ᴄứᴜ ᴍạɴɢ ʙé ɢáɪ: ‘ᴄʜáᴜ đã ɢọɪ ᴛôɪ ʟà ʙố’

ᴀɴʜ ᴍạɴʜ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ, ᴍặᴄ ᴅù ᴀɴʜ ᴄʜưᴀ đếɴ ɴʜà ʙé ʜ ɴʜưɴɢ ᴀɴʜ ᴠẫɴ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ ɢọɪ đɪệɴ ʜỏɪ ᴛʜăᴍ ᴠà ʙé đã ɢọɪ ᴀɴʜ ʟà ʙố. ᴠụ ᴠɪệᴄ … Read More

xóᴛ xᴀ ᴄô ɢáɪ ᴛʀẻ ᴛʀả ʟễ ᴄướɪ ᴛʀướᴄ ɴɢàʏ ʟêɴ xᴇ ʜᴏᴀ ᴠì ʙệɴʜ ʜɪểᴍ ɴɢʜèᴏ

Đôɪ ʙạɴ ᴛʀẻ đã sẵɴ sàɴɢ ᴄʜᴏ ᴄᴜộᴄ sốɴɢ ʜôɴ ɴʜâɴ ɴʜưɴɢ đàɴʜ ɢáᴄ ʟạɪ ᴋʜɪ ᴄô ɢáɪ ᴘʜáᴛ ʜɪệɴ ᴍìɴʜ ᴍắᴄ ᴄăɴ ʙệɴʜ ʜɪểᴍ ɴɢʜèᴏ. ᴠõ ᴛʜị ᴛʜᴜ ʜɪềɴ … Read More

ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴠà ʟɪêɴ ʙᴀɴɢ ɴɢᴀ ᴛăɴɢ ᴄườɴɢ ʜợᴘ ᴛáᴄ ᴠì ʜòᴀ ʙìɴʜ, ᴘʜáᴛ ᴛʀɪểɴ

ɴɢàʏ 𝟷𝟽/𝟹, ᴛạɪ ᴛʀụ sở ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ, ᴛổɴɢ ʙí ᴛʜư, ᴄʜủ ᴛịᴄʜ ɴướᴄ ɴɢᴜʏễɴ ᴘʜú ᴛʀọɴɢ đã ᴛɪếᴘ ᴛʜâɴ ᴍậᴛ Đạɪ ᴛướɴɢ ᴘᴀᴛʀᴜsᴇᴠ ɴɪᴋᴏʟᴀɪ ᴘʟᴀᴛᴏɴᴏᴠɪᴄʜ, ᴛʜư ᴋý ʜộɪ đồɴɢ … Read More

error: No Copy !!