ᴄʜɪᴘ ɢắɴ ᴛʀêɴ ᴛʜẻ ᴄăɴ ᴄướᴄ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴄó ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ địɴʜ ᴠị ᴋʜôɴɢ? ɴʜữɴɢ ᴀɪ ᴄầɴ đɪ ʟàᴍ ɴɢᴀʏ?

ᴛʜᴇᴏ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ, ᴛừ ɴᴀʏ đếɴ ɴɢàʏ 𝟷/𝟽, ᴄó 𝟹 ɴʜóᴍ đốɪ ᴛượɴɢ ᴄầɴ ʟàᴍ ɴɢᴀʏ ᴛʜẻ ᴄᴄᴄᴅ ɢắɴ ᴄʜɪᴘ đɪệɴ ᴛử. ʙộ ᴛʀưởɴɢ ʙộ ᴄôɴɢ ᴀɴ đã ᴋý … Read More

ʙổ sᴜɴɢ ᴍộᴛ số ᴠụ áɴ, ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠàᴏ ᴅɪệɴ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠề ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ, ᴄʜỉ đạᴏ

ɴɢàʏ 𝟷𝟾-𝟹, ᴛạɪ ʜà ɴộɪ, ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠề ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ (ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ) đã ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄᴜộᴄ ʜọᴘ ᴅướɪ sự ᴄʜủ ᴛʀì ᴄủᴀ … Read More

̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ʜ̼ệ̼ ̼ʙ̼ấ̼ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼í̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ớ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ữ̼ ̼ɢ̼ɪ̼á̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ê̼ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ư̼ở̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ò̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴅ̼&Đ̼ᴛ̼ ̼ʙ̼ị̼ ̼ᴋ̼ỷ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ậ̼ᴛ̼

ᴛʀưởɴɢ ᴘʜòɴɢ ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴠà đàᴏ ᴛạᴏ (ɢᴅ&Đᴛ) ʜᴜʏệɴ ʙá ᴛʜướᴄ, ᴛʜᴀɴʜ ʜóᴀ – ôɴɢ ɴɢᴜʏễɴ ᴠăɴ ᴛùɴɢ ᴋʜɪ đᴀɴɢ ᴄòɴ đươɴɢ ᴄʜứᴄ đã ǫᴜᴀɴ ʜệ ʙấᴛ ᴄʜíɴʜ ᴠớɪ ɴữ … Read More

ᴋʜởɪ ᴛố đốɪ ᴛượɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄʜᴏ 𝟷𝟹 ɴɢườɪ ᴛʀᴜɴɢ ǫᴜốᴄ xᴜấᴛ ᴄảɴʜ ᴛʀáɪ ᴘʜéᴘ

ᴄʜɪềᴜ 𝟷𝟿/𝟹, ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴀɴ ɴɪɴʜ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛỉɴʜ ᴀɴ ɢɪᴀɴɢ ᴄʜᴏ ʙɪếᴛ ᴠừᴀ ʀᴀ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ᴋʜởɪ ᴛố ᴠụ áɴ, ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ … Read More

ᴄôɴɢ ᴀɴ ᴛᴘ.ʜᴄᴍ: ᴄʜɪᴘ ɢắɴ ᴛʀêɴ ᴄăɴ ᴄướᴄ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ địɴʜ ᴠị, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ

ᴄʜɪᴘ ɢắɴ ᴛʀêɴ ᴛʜẻ ᴄăɴ ᴄướᴄ ᴄôɴɢ ᴅâɴ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ địɴʜ ᴠị, ᴛʜᴇᴏ ᴅõɪ để xáᴄ địɴʜ ᴠị ᴛʀí ᴄủᴀ ᴄôɴɢ ᴅâɴ. ᴠɪệᴄ ᴛíᴄʜ ʜợᴘ, ᴄʜɪᴀ sẻ, sử … Read More

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ‘ʜộ ᴄʜɪếᴜ ᴠᴀᴄᴄɪɴᴇ’, ᴍở ʟạɪ đườɴɢ ʙᴀʏ ǫᴜốᴄ ᴛế

ᴛʜủ ᴛướɴɢ ʏêᴜ ᴄầᴜ ᴄáᴄ ʙộ, ɴɢàɴʜ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ xᴇᴍ xéᴛ, ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ ᴛừɴɢ ʙướᴄ ᴍở ʟạɪ ᴄáᴄ đườɴɢ ʙᴀʏ ǫᴜốᴄ ᴛế, ᴄʜᴜẩɴ ʙị ᴛốᴛ ᴄáᴄ ᴘʜươɴɢ áɴ ᴛʀɪểɴ ᴋʜᴀɪ … Read More

ʙắᴛ ɴʜóᴍ ʟừᴀ đảᴏ ʟɪêɴ ᴛỉɴʜ ᴠớɪ ᴄʜɪêᴜ ᴛʀò ᴛặɴɢ ᴅầᴜ ăɴ ᴋʜɪ xᴇᴍ sảɴ ᴘʜẩᴍ

ɴʜóᴍ ʟừᴀ đảᴏ sẽ ᴛặɴɢ ᴍỗɪ ɴɢườɪ ᴅâɴ 𝟸 ᴄʜᴀɪ ᴅầᴜ ăɴ ᴠà ᴛɪềɴ ᴍặᴛ ᴋʜɪ đếɴ ʙᴜổɪ ᴄʜàᴏ ʙáɴ ᴛʜựᴄ ᴘʜẩᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ “đểᴜ” ʀồɪ ôᴍ ʜàɴɢ ᴛʀăᴍ ᴛʀɪệᴜ … Read More

ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ 𝟸𝟶𝟻 đạɪ ʙɪểᴜ ở ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ứɴɢ ᴄử đạɪ ʙɪểᴜ ǫᴜốᴄ ʜộɪ

ɴɢàʏ 𝟷𝟾/𝟹, ᴛạɪ ʜà ɴộɪ, Đᴏàɴ ᴄʜủ ᴛịᴄʜ Ủʏ ʙᴀɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴍᴛᴛǫ ᴠɪệᴛ ɴᴀᴍ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜộɪ ɴɢʜị ʜɪệᴘ ᴛʜươɴɢ ʟầɴ ᴛʜứ ʜᴀɪ để ᴛʜỏᴀ ᴛʜᴜậɴ ʟậᴘ ᴅᴀɴʜ sáᴄʜ … Read More

ɴɢʜɪêɴ ᴄứᴜ, đề xᴜấᴛ ᴛʜêᴍ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ

sáɴɢ 𝟷𝟾/𝟹, ᴛạɪ ᴛʀụ sở ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ Đảɴɢ, ᴛʜườɴɢ ᴛʀựᴄ ʙᴀɴ ᴄʜỉ đạᴏ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ᴠề ᴘʜòɴɢ, ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ᴛổ ᴄʜứᴄ ʜọᴘ ᴅướɪ sự ᴄʜủ ᴛʀì ᴄủᴀ ᴛổɴɢ ʙí … Read More

error: No Copy !!